เพื่อความอุ่นใจกรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างการวิ่ง ผู้เข้ารว่ มงานวิ่ง Allianz Ayudhya World Run Thailand Series 2018 – Virtual Run จะได้รับความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันท่ี 26 กรกฎาคม ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ซึ่งการประกันภัยอุบัติเหตุน้ีให้ความคุ้มครองตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
  1. กํารเสียชีวิต กํารสูญเสียอวัยวะ สํายตํา หรือทุพพลภําพถําวรสิ้นเชิง เนื่องจํากอุบัติเหตุ
    คุ้มครองการเสียชีวิตการสญูเสยีอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตตุลอดระยะเวลาคุ้มครอง
  2. เงินชดเชยรํายได้ขณะเข้าพักรักษําตัวในโรงพยําบําลในฐานะผู้ป่วยในจํากอุบัติเหตุ
    ชดเชยรายได้ต่อวันขณะเข้าพักรักษาตวัในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในจากสาเหตุอุบัติเหตุ (คุ้มครองสูงสุด 365 วัน ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง) 

Swipe to view more

ข้อตกลงควํามคุ้มครอง  จํานวนเงินเอําประกันภัย (บําท)   

1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพล ภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ 

100,000 

 

2. เงินชดเชยรายได้ ต่อวัน ขณะเข้าพักรักษาตัวใน โรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในจากอุบัติเหตุ  1,000   
ผู้เอาประกันภัยหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าวแล้วแต่กรณีเมื่อเกดิความสูญเสียหรือเสียหายสามารถแจ้งเหตุผ่านช่องทางศูนย์บริการข้อมูล ลูกค้า 02-638-9333 และส่งหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมาให้บริษัทฯ ภายใน 30 วันนับจากวันที่เกิดเหตุ โดยกรณีเสียชีวิต เอกสาร ประกอบการเรียกร้องได้แก่ ใบมรณบัตร และสาเนาบัตรประชาชน ในกรณีเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เอกสารประกอบการเรียกร้องได้แก่ ใบเสร็จ ใบรับรองแพทย์ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน โดยส่งเอกสารหลักฐานการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมาที่แผนกสินไหมทดแทน บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จากัด (มหาชน) 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 โซนบี ช้ัน 9 โซน เอ 2 และบี 2 ถนนเพลินจติ แขวงลุมพินี เขต ปทุมวัน หรืออีเมล์ contact@allianz.co.th หากลูกค้ามีข้อสงสัยเพ่ิมเติม สามารถติดต่อสอบถาม 02-638-9333 

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 โซนบี ชั้น 9 โซน เอ 2 และบี 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: 02-638- 9000

โทรสาร: 02-638- 9030

ทะเบียนเลขที่ 0107555000490

อีเมล์: contact@allianz.co.th

https://www.allianz.co.th 

898 Ploenchit Tower, 1st Floor Zone B 9th Floor Zones A2 and B2, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Tel: 02-638- 9000

Fax: 02-638- 9030

Company Registration No. 0107555000490

E-mail: contact@allianz.co.th

https://www.allianz.co.th