โครงสร้างองค์กรและการจัดการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นางสาวศิรินทิพย์ โชติธรรมาภรณ์ - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางนภาภรณ์ ลัญฉน์ดี - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายซาครี มูฮัมหมัด เคียร์ - ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

นายณรงค์ จุลชาต - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวอรวรรณ เตชะไพบูลย์ - กรรมการ

นายอภิชาติ ศิวยาธร - กรรมการอิสระ

นายมนตรี พ่วงพูล - กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

 

ผู้บริหาร

นางสาวศิรินทิพย์ โชติธรรมาภรณ์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายยาน คริสเตียน โรสเมเยอร์ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน

นางเกษวนา อินทราวุธ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการธุรกิจ

นางสาวเกศินี บุญกิตติวัฒนา - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

นายปราชานท์ โกรเวอร์ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Business Transformation

นายวิชัย เหล่าตระกูล - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย

นายสจ๊วต ดันแคน - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

 

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายณรงค์ จุลชาต - ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางนภาภรณ์ ลัญฉน์ดี - กรรมการตรวจสอบ

นายซาครี มูฮัมหมัด เคียร์ - กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายซีเปรียน ป๊อป - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวศิรินทิพย์ โชติธรรมาภรณ์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายยาน คริสเตียน โรสเมเยอร์ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน

นางเกษวนา อินทราวุธ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการธุรกิจ

นางสาวเกศินี บุญกิตติวัฒนา - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

นายปราชานท์ โกรเวอร์ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Business Transformation

นายวิชัย เหล่าตระกูล - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย

คณะกรรมการลงทุน

นายมนตรี พ่วงพูล

นางสาวภัชราพร เชาวน์โอภาส

การสรรหาและการแต่งตั้งกรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนผู้บริหาร สามารถแบ่งออกเป็นดังนี้

  • ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ ในรอบปี เป็นค่าบำเหน็จเบี้ยประชุม 
  • ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารทุกคนในรอบปี แบ่งออกเป็น
  • 1. เงินเดือนและรายได้อื่นๆ ที่ได้รับ ซึ่งรวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบให้
  • 2. โบนัส บริษัทฯจ่ายให้ตามเงื่อนไขของ ผลประกอบการของบริษัท และ ผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน

รายงานทางการเงิน

รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่สำคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัย แยกตามประเภทของการรับประกันภัย

ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจำปี 2560

ความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัท

บริษัทจะมีการทบทวนระดับเงินกองทุนขั้นต่ำตามหลักเกณฑ์ภายในของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานประจำปี โดยการประมาณการเงินกองทุน และการคำนวณเงินกองทุนตามความเสี่ยง (Capital-at-Risk) จากสถานะงบการเงินที่วางแผนไว้ บริษัทมีการกำหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (มากกว่า 175%) ตามความเพียงพอของเงินกองทุน ในนโยบายบริหารความเสี่ยง และหน่วยงานบริหารความเสี่ยงจะรายงานอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาสเพื่อติดตามสถานะความเสี่ยง หากความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำกว่าระดับที่ยอมรับได้บริษัทจะดำเนินมาตราการ ดังต่อไปนี้
หมายเหตุ
 
  • ตามประกาศคณะกรรมการกับกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วย การกำหนดประเภท และชนิด ของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคำนวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัยกำหนดให้ นายทะเบียนอาจกำหนดมาตรการที่จำเป็นในการกำกับดูแลบริษัทที่มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่าร้อยละหนึ่งร้อยสี่สิบได้
  • เงินกองทุน เป็นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วย การประเมินราคาทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทประกันวินาศภัย 
  • ไตรมาสที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานสะสม 6 เดือน และไตรมาสที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานสะสม 9 เดือน