โครงสร้างองค์กรและการจัดการของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นางสาวศิรินทิพย์ โชติธรรมาภรณ์ - กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางนภาภรณ์ ลัญฉน์ดี - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

นายซาครี มูฮัมหมัด เคียร์ - ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

นายณรงค์ จุลชาต - กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาวอรวรรณ เตชะไพบูลย์ - กรรมการ

นายอภิชาติ ศิวยาธร - กรรมการอิสระ

นายมนตรี พ่วงพูล - กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

 

ผู้บริหาร

นางสาวศิรินทิพย์ โชติธรรมาภรณ์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายยาน คริสเตียน โรสเมเยอร์ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน

นางเกษวนา อินทราวุธ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการธุรกิจ

นางสาวเกศินี บุญกิตติวัฒนา - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

นายปราชานท์ โกรเวอร์ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Business Transformation

นายวิชัย เหล่าตระกูล - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย

นายสจ๊วต ดันแคน - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

 

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายณรงค์ จุลชาต - ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางนภาภรณ์ ลัญฉน์ดี - กรรมการตรวจสอบ

นายซาครี มูฮัมหมัด เคียร์ - กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายซีเปรียน ป๊อป - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวศิรินทิพย์ โชติธรรมาภรณ์ - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายยาน คริสเตียน โรสเมเยอร์ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีและการเงิน

นางเกษวนา อินทราวุธ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการธุรกิจ

นางสาวเกศินี บุญกิตติวัฒนา - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

นายปราชานท์ โกรเวอร์ - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Business Transformation

นายวิชัย เหล่าตระกูล - รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย

คณะกรรมการลงทุน

นายมนตรี พ่วงพูล

นางสาวภัชราพร เชาวน์โอภาส

ค่าตอบแทนผู้บริหาร สามารถแบ่งออกเป็นดังนี้

  • ค่าตอบแทนรวมของกรรมการ ในรอบปี เป็นค่าบำเหน็จเบี้ยประชุม 
  • ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารทุกคนในรอบปี แบ่งออกเป็น
  • 1. เงินเดือนและรายได้อื่นๆ ที่ได้รับ ซึ่งรวมถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในส่วนที่บริษัทจ่ายสมทบให้
  • 2. โบนัส บริษัทฯจ่ายให้ตามเงื่อนไขของ ผลประกอบการของบริษัท และ ผลประเมินการปฏิบัติงานของพนักงาน
ตารางสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตามประเภทของการรับประกันภัย ประจำปี 2560