แผนกลูกค้าสัมพันธ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

ต้องการแจ้งเคลม หรือหากมีคำถามและข้อแนะนำสามารถติดต่อ แผนกลูกค้าสัมพันธ์

โทร. 02-638-9333 ท่านสามารถติดต่อหมายเลขนี้ได้ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

 

สำนักงานใหญ่

ที่อยู่ : 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 โซนบี ชั้น 9 โซน เอ 2 และบี 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร : +66 2638 9000

แฟกซ์ : +66 2638 9030

อีเมล์ : contact@allianz.co.th

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

ปิดทำการ เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ

 

บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขา เชียงใหม่

ที่อยู่ : 99/7 ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทร : 053 280 922

แฟกซ์ : 053 284 733

เปิดทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.30 น.

ปิดทำการ เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ

 

บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขา ขอนแก่น

ที่อยู่ : 272/42 หมู่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร : 043 472 579

แฟกซ์ : 043 472 579 ต่อ 200

เปิดทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.30 น.

ปิดทำการ เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ

 

บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขา ชลบุรี

ที่อยู่ : 166/17-18 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทร : 038 398 520-2

แฟกซ์ : 038 398 523

เปิดทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.30 น.

ปิดทำการ เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ

 

บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขา ภูเก็ต

ที่อยู่ : 2/9-10  ถนนวิรัช-หงษ์หยก ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

โทร : 076 223 633

แฟกซ์ : 076 223 635

เปิดทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.30 น.

ปิดทำการ เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ

 

บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขา หาดใหญ่

ที่อยู่ : 332 ถนนโชติวิทยะกุล 5 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร : 074 559 570-3

แฟกซ์ : 074 559 570-3 ต่อ 200

เปิดทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 17.30 น.

ปิดทำการ เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดราชการ

การชำระเงิน

ชำระด้วยเงินสด / เช็ค

- ชำระด้วยเงินสด หรือ สั่งจ่ายเช็ค "A/C Payee Only" ในนาม "บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) " ได้ที่สำนักงานใหญ่ และสาขาบริษัทฯ ทั่วประเทศ

- ชำระด้วยเช็คโดยส่งทางไปรษณีย์ สั่งจ่ายเช็ค "A/C Payee Only" ในนาม "บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) " โดยระบุชื่อผู้เอาประกันภัย และเลขที่กรมธรรม์ ด้านหลังเช็ค และส่งทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองถึง 

 

บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบัญชีและการเงิน

เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 โซนบี ชั้น 9 โซน เอ 2 และบี 2 

ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

 

ชำระโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารของบริษัท

- พิมพ์แบบฟอร์ม " ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร " ซึ่งสามารถใช้แทนใบรับฝากเงิน เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่ระบุในแบบฟอร์ม โดยกรอกชื่อผู้เอาประกันภัย และเลขที่กรมธรรม์ ในส่วนที่ 1 และ 2 ทั้งนี้ ท่านไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ

พิมพ์แบบฟอร์ม " ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร "

 

ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส

- โดยใช้ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคารที่แนบไปพร้อมกับกรมธรรม์ ซึ่งจะมีบาร์โค๊ดกำกับอยู่ ทั้งนี้ท่านไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ

 

ชำระผ่านบัตรเครดิต (Mail Order)

- กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยจากบัตรเครดิต และส่งทางไปรษณีย์มายังบริษัทตามที่อยู่ข้างต้น หรือส่งทางโทรสาร มายังฝ่ายบัญชีและการเงิน หมายเลข 0-2638-9050

พิมพ์แบบฟอร์ม " หนังสือยินยอมให้เรียกเก็บค่าเบี้ยประกันภัยจากบัตรเครดิต "

สอบถามเพิ่มเติม