ประกันสุขภาพ แผน Exclusive Care @BDMS

รับส่วนลดสูงสุด

10%


ประกันสุขภาพ
แผน Exclusive Care @BDMS

ประกันสุขภาพ แผน Exclusive Care @BDMS, คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 5 ล้านบาท/ปี
ประกันสุขภาพ แผน Exclusive Care @BDMS, ค่าห้องพักสูงสุด 7,000 บาท/วัน
ค่าห้องพักสูงสุด 7,000 บาท/วัน
ประกันสุขภาพ แผน Exclusive Care @BDMS, เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (อบ.2) 100,000 บาท
ประกันสุขภาพ แผน Exclusive Care @BDMS, สามารถต่ออายุได้ตลอดชีพ
สามารถต่ออายุได้ตลอดชีพ
ประกันสุขภาพ แผน Exclusive Care @BDMS, คืนเบี้ยประกันภัยทุกปี
คืนเบี้ยประกันภัยทุกปี 10% กรณีไม่มีเคลม
ประกันสุขภาพ แผน Exclusive Care @BDMS, ชำระค่าเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน
สามารถชำระค่าเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน

คำนวณเบี้ยประกันภัย

ปี
ไม่พบประกันที่ตรงกับคุณ
บาท

หมายเหตุ

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
  คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เบี้ยประกันนี้เป็นเพียงการคำนวณจากทุนประกันเริ่มต้นโดยประมาณเท่านั้น กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือฝากข้อมูลของท่านในช่อง "สนใจประกันสุขภาพอลิอันซ์ อยุธยา?" เพื่อให้พนักงานติดต่อกลับหาท่าน

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

Swipe to view more

ความคุ้มครอง Exclusive Care @BDMS
Plan 1
Exclusive Care @BDMS
Plan 2
ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 1,500,000 5,000,000
พื้นที่คุ้มครอง เฉพาะประเทศไทย
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน    
หมวดที่ 1
ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน)
   
1.1 ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน) 5,000 7,000
1.2 การรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) สูงสุดไม่เกิน 15 วัน 15,000 21,000
หมวดที่ 2
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
   
2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย

 

 

จ่ายตามจริง(1)

2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล
2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน สูงสุดไม่เกิน 14 วัน
หมวดที่ 3
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา
จ่ายตามจริง(1)
หมวดที่ 4
ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ
   
4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ
จ่ายตามจริง(1)
4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ
4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor Fee)
4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor Fee)
4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
หมวดที่ 5
การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery)
จ่ายตามจริง(1)
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน    
หมวดที่ 6
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
   
6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน


จ่ายตามจริง(1)
6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)
หมวดที่ 7
ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง

จ่ายตามจริง(1)

หมวดที่ 8
ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง

จ่ายตามจริง(1)
หมวดที่ 9
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือด

50,000(1)

100,000(1)
หมวดที่ 10
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา

1,500,000(1)

5,000,000(1)
หมวดที่ 11
ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด
หมวดที่ 12
ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (สูงสุดต่อเที่ยว)
5,000
หมวดที่ 13
ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก

จ่ายตามจริง(1)
3. ผลประโยชน์เพิ่มเติม    
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)(2) 100,000

(1) จ่ายตามจริง ไม่เกินจำนวนเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ของแต่ละแผนประกันภัย

(2) ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร 
    (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)

 1. รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน – 65 ปี หากผู้ขอเอาประกันภัยสมัครและทำประกันก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และมีการต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง จะได้รับสิทธิในการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ แต่หากผู้ขอเอาประกันภัยสมัครและทำประกันตั้งแต่อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะได้รับสิทธิในการต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 80 ปี โดยเงื่อนไขการต่ออายุเป็นไปตามที่กรมธรรม์ประกันภัยกำหนด
 2. ผู้ขอเอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องสมัครร่วมกับบิดาหรือมารดา
 3. สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยกับอลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย มากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ ผลประโยชน์สูงสุดสำหรับการรักษาพยาบาลจะต้องไม่เกินวงเงิน 30 ล้านบาท, ผลประโยชน์สูงสุดสำหรับการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะต้องไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อคน โดยนับรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัท
 4. ระยะเวลาเอาประกันภัย: ปีต่อปี
 5. เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท
 • สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 1. โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือความผิดปกติที่เป็นมาก่อนทำประกันภัย (Pre-existing Condition)
 2. ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น
  - ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ความคุ้มครองเริ่มมีผลบังคับ สำหรับการป่วยใดๆ หรือ
  - ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ความคุ้มครองเริ่มมีผลบังคับ สําหรับการป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงนํ้า หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา และเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ยกเว้น การผ่าตัดฉุกเฉินที่ไม่ได้เกิดจากภาวะสืบเนื่องจากโรคต่างๆ ที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย
 3. ไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
 1. คุ้มครองเฉพาะการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือคลินิกที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ การรักษาพยาบาลนอกเหนือจากโรงพยาบาล หรือคลินิกที่กำหนด ทั้งกรณีที่มีการวางแผนหรือไม่มีการวางแผนการรักษาล่วงหน้า บริษัทจะให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลเฉพาะการเข้าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตในโรงพยาบาล ตามความหมายที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ เท่านั้น
 2. แผนประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น
 3. เอกสารฉบับนี้มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย
 4. ผู้เอาประกันภัยต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 5. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยผ่านตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัยเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 6. รับประกันภัยโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)