การเคลมประกันรถยนต์

เริ่มการแจ้งเคลม

วิธีปฎิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถยนต์  (การเคลมประกันรถยนต์)

 • แจ้งทะเบียนรถ หรือกรมธรรม์ หรือชื่อผู้เอาประกัน อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • แจ้งชื่อผู้ขับขี่ขณะเกิดอุบัติเหตุ และเบอร์ติดต่อ
 • แจ้งสถานที่เกิดเหตุ และลักษณะการเกิดเหตุโดยย่อ และแจ้งรายละเอียดคู่กรณี (หากมี)
 • กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายออกจากที่เกิดเหตุ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

 •  จดยี่ห้อทะเบียนรถ ชื่อ เบอร์ติดต่อของคู่กรณี และถ่ายรูปรถคู่กรณีไว้
 •  
 • ให้คู่กรณีทำบันทึกยอมรับผิดในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น สามารถใช้กระดาษที่หาได้ง่ายใกล้ตัว ( ถ้าคู่กรณียินยอม )
 • จดชื่อของพยานในที่เกิดเหตุ ( ถ้ามี )

 

 • แจ้งบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบอุบัติเหตุในทันที
 • ให้แยกรถออกจากที่เกิดเหตุ หลังจากผู้ขับขี่รถประกันยอมรับผิดแล้ว
 • ในกรณีที่มีธุระเร่งด่วน หรือไม่สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ ท่านสามารถให้ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อของท่าน พร้อมทั้งหมายเลขกรมธรรม์ให้แก่คู่กรณี หลังจากนั้นให้ติดต่อแจ้งเหตุมายังบริษัทฯ เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

 

 • แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เกิดเหตุนั้นทันที
 • อย่าเคลื่อนย้ายรถออกจากที่เกิดเหตุ จนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาถึงที่เกิดเหตุ หากต้องเคลื่อนย้ายให้ถ่ายรูปการเกิดเหตุทั้งรถประกันและรถคู่กรณีไว้ 
 • แจ้งบริษัทฯ เพื่อส่งเซอร์เวย์ออกตรวจสอบอุบัติเหตุทันที

 

 • หากทราบหมายเลขทะเบียน ให้แจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุ และคัดสำเนาบันทึก ประจำวันไม่เกิน 7 วัน
 • ติดต่อบริษัทฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

 

 • โทรแจ้งสายด่วนรถหายที่ 1192 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ หรือสถานีตำรวจท้องที่เกิดเหตุทันที 
 • แจ้งบริษัทฯ ให้ทราบทันทีพร้อม ส่งสำเนาบันทึกประจำวัน สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ มายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไข ของคปภ. และนับจากวันที่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน โดยต้องมีการตกลงจำนวนค่าสินไหมทดแทนกันแล้ว

 

 • บริษัทฯ จะซ่อมรถยนต์ของท่าน โดยอู่/ศูนย์มาตรฐาน ที่มีสัญญากับบริษัทฯ ทุกแห่งทั่วประเทศ
 • ก่อนนำรถเข้าซ่อม ให้ท่านนำสิ่งของมีค่าออกจากรถเสียก่อน
 • เมื่ออู่ซ่อมรถเสร็จแล้ว ให้ท่านตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนการรับรถ หากพบว่าไม่เรียบร้อย ให้รีบแจ้งบริษัทฯ ที่หมายเลข 0-2638-9333 ทันที
 • หลังจากรับรถจากอู่ซ่อมรถแล้ว หากพบว่ามีสิ่งผิดปกติที่มีผลมาจากการซ่อม ให้รีบแจ้งบริษัทฯ ที่หมายเลข 0-2638-9333 ทันที
 • บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการยกรถ ลากรถ หรือการดูแลรถที่เกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่เกิน 20% ของราคาซ่อมรถประกัน หากท่านมีความประสงค์ที่จะซ่อมรถเอง โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ เพื่อจะได้เจรจาตกลงค่าซ่อมกับอู่ของท่าน จนได้ข้อยุติ จากนั้นบริษัทฯ จะจ่ายค่าซ่อมรถให้แก่ท่านตามมูลค่าที่ตกลงกันไว้หลังจากรถซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

 • ไม่ว่ารถประกันจะเป็นฝ่ายผิดหรือฝ่ายถูก ให้รีบนำผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาลที่ใกล้จุดเกิดเหตุทันที
 • ยกเว้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ให้ประสานงานหน่วยกู้ภัยเข้ามาช่วยเคลื่อนย้าย ได้ที่เบอร์ 1669
 • ให้ผู้บาดเจ็บใช้สิทธิ์เบิกค่าสินไหมเบื้องต้นตามกรมธรรม์ประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ก่อน
 • หากมีการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เก็บใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงหรือสำเนา ไว้ทุกครั้ง

 

 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
 • ใบรับรองแพทย์/ใบความเห็นแพทย์
 • สําเนาบัตรประชาชนของผู้บาดเจ็บ
 • สําเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของทุกธนาคาร 
 • นําเอกสารติดต่อ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด ทุก ทั่วประเทศ หรือติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1791 
 •  
 • หรือติดต่อ บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
  เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2638-9333 
 
 • สําเนาบัตรบุคคลพิการ
 • ใบรับรองแพทย์/ใบความเห็นแพทย์
 • สําเนาบัตรประชาชนของผู้บาดเจ็บ 
 • สําเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของ ทุกธนาคาร 
 • นําเอกสารติดต่อ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด ทุก ทั่วประเทศ หรือติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1791 
 •  
 • หรือติดต่อ บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
  เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2638-9333 
 
 • สําเนาใบมรณบัตร
 • สําเนาบันทึกประจําวันตํารวจ
 • สําเนาใบชัณสูตรพลิกศพหรือใบรับรองการตายจากรพ.
 • สําเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต
 • สําเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านผู้รับประโยชน์(ทายาท)
 • สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
 • สําเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของทุกธนาคาร 
 • นําเอกสารติดต่อ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด ทุก ทั่วประเทศ หรือติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1791 
 •  
 • หรือติดต่อ บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
  เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2638-9333 
 
 • สําเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบแจ้งหนี้ค่ารักษาพยาบาล 
 • ใบรับรองแพทย์/ใบความเห็นแพทย์
 • สําเนาบัตรประชาชนผู้บาดเจ็บ
 • สําเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของ ทุกธนาคาร 
 • นําเอกสารติดต่อ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด ทุก ทั่วประเทศ หรือติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1791 
 •  
 • หรือติดต่อ บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
  เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 0-2638-9333 
 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน
 • ใบรับรองแพทย์/ใบความเห็นแพทย์
 • สําเนาบัตรประชาชนของผู้บาดเจ็บ
 • สําเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของธนาคารใดก็ได้ ยกเว้น ธกส.และธ.ออมสิน 
ส่งมาที่ คุณหรรษา ห้วยหงษ์ทอง แผนกสินไหมทดแทนรถยนต์
บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด 
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซนเอ 2
ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2638-9333
 
 • สําเนาบัตรบุคคลพิการ
 • ใบรับรองแพทย์/ใบความเห็นแพทย์
 • สําเนาบัตรประชาชนของผู้บาดเจ็บ
 • สําเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของ ธนาคารใดก็ได้ ยกเว้น ธกส.และธ.ออมสิน 
ส่งมาที่ คุณหรรษา ห้วยหงษ์ทอง แผนกสินไหมทดแทนรถยนต์
บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด 
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซนเอ 2
ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2638-9333
 
 • สําเนาใบมรณบัตร
 • สําเนาบันทึกประจําวันตํารวจ
 • สําเนาใบชัณสูตรพลิกศพหรือใบรับรองการตายจากรพ.
 • สําเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิต
 • สําเนาบัตรประขาชน/ทะเบียนบ้านผู้รับประโยชน์(ทายาท) - สําเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 
 • สําเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของธนาคารใดก็ได้ ยกเว้น ธกส.และธ.ออมสิน 
ส่งมาที่ คุณหรรษา ห้วยหงษ์ทอง แผนกสินไหมทดแทนรถยนต์
บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด 
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซนเอ 2
ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2638-9333
 • ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารถยกรถยนต์
 • สําเนาหลักฐานความเสียหายที่บริษัทฯ ออกให้
 • สําเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน -สําเนาชุดจดทะเบียนบริษัทและสําเนาบัตรประชาชน ผู้มีอํานาจลงนาม (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 • สําเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกของ ธนาคารใดก็ได้ ยกเว้น ธกส.และธ.ออมสิน 
ส่งมาที่ คุณหรรษา ห้วยหงษ์ทอง แผนกสินไหมทดแทน
บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด 
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซนเอ 2
ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2638-9333
หมายเหตุ เอกสารดังกล่าวเป็นการขอเอกสารเบื้องต้น ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาค่าสินไหม ทดแทน 
เริ่มการแจ้งเคลม