คำสงวน

ข้อมูลรายละเอียดทั้งหลายที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ต่อไปนี้เรียกว่า "AZAY") มีไว้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น มิได้มีเจตนาไว้เพื่อซื้อขาย หรือโฆษณาเชิญชวน ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ของ AZAY วายแต่ประการใด AZAY ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากมีผู้ใดใช้ หรือ กระทำหรือละเว้นการกระทำในเนื้อหาสาระทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ รวมทั้งจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาสาระใดๆ ของบุคคลที่สามซึ่งได้ใช้หรือได้รับรายละเอียดใดๆที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ดังนั้นการใช้ข้อมูลรายละเอียดใดๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้เองทั้งสิ้น
ห้ามนำเนื้อหาสาระส่วนหนึ่งและส่วนใด หรือทั้งหมดของในเว็บไซต์นี้มาทำซ้ำ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆเว้นแต่เพื่อใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น และห้ามทำซ้ำหรือเผยแพร่ข้อมูลนี้ ต่อบุคคลที่สาม การอนุญาตให้บุคคล ใดบุคคลหนึ่งทำซ้ำ ไม่ถือว่า AZAY วายอนุญาตให้ ผนวกเนื้อหา หรือ ส่วนหนึ่งส่วนใดของงานนั้นเข้ากับในข้อมูลรายละเอียดหรือสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ