ประกันรถยนต์ภาคบังคับ พรบ.

 

 

ประกันรถยนต์ ภาคบังคับ (พรบ.)

ประกัน พรบ, ไม่ต้องตรวจสภาพรถ
ประกัน พรบ, ไม่จำกัดอายุรถยนต์
ประกัน พรบ, คุ้มครองการบาดเจ็บ
  • ให้ความคุ้มครองเฉพาะการบาดเจ็บกับตัวบุคคล ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลที่สามที่ประสบเหตุจากรถที่เอาประกันภัย ไม่รวมทรัพย์สินเสียหายทั้งกรณีทรัพย์สินบุคคลภายนอก และตัวรถยนต์เอง
  • ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยทุกคนจากอุบัติเหตุรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

กรุณาระบุข้อมูลรถ (ถ้ามี) เช่น 2020 Honda CR-V 2.4

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

  • เป็นการประกันภัยภาคบังคับที่กฎหมายกำหนด ให้รถทุกชนิดทุกประเภทต้องทำประกันภัยอย่างน้อยที่สุดตามที่ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กำหนด และความคุ้มครองที่ผู้ประสบภัยจะได้รับได้แก่ค่าเสียหายเบื้องต้น และ ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด โดย ค่าเสียหายเบื้องต้น หมายถึง ค่าเสียหายต่อชีวิต – ร่างกาย ของผู้ประสบภัยอันเนื่องจากการใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน
  • ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน (ได้รับทุกกรณีตั้งแต่เข้ารับการพยาบาล ที่โรงพยาบาลใดก็ได้) ค่าทุพพลภาพ/สูญเสียอวัยวะหรือค่าปลงศพตาม 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน (สูญเสียอวัยวะในร่างกายเช่น นิ้วขาด หรือ จิตใจเช่น ขวัญเสียจนไม่สามารถทำงานได้ และค่าทำศพกรณีเสียชีวิต) (โดยค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาท ต่อหนึ่งคนในชั้นต้น)
  • ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายต่อชีวิต – ร่างกาย หรืออนามัยของผู้ประสบภัยจากรถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายเนื่องจากรถนั้นเป็นความผิดของผู้ขับขี่รถที่เอาประกันภัย
  • กรณีบาดเจ็บ ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน (บาดเจ็บตามร่างกายและจิตใจ)
  • กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวรอย่างถาวรสิ้นเชิง 500,000 บาท ต่อหนึ่งคน
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
  • เอกสารนี้มิใช่เอกสารที่จัดทำให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นการเฉพาะเจาะจง ผู้ขอเอาประกันภัยจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจโดยละเอียดก่อนตัดสินใจเสนอขอเอาประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย