ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย

ช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัย

สำหรับประกันชีวิต
 1. ใส่หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ถือกรมธรรม์
 2. ใส่รหัสผ่าน
 3. ใส่รหัส OTP
 4. เข้าใช้งาน
 1. ใส่หมายเลขบัตรประชาชน
 2. ใส่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (จะต้องไม่เคยถูกลงทะเบียนมาก่อน)
 3. ใส่อีเมลล์ (จะต้องไม่เคยถูกลงทะเบียนมาก่อน)
 4. ใส่รหัส OTP (ระบบจะส่ง OTP มาให้ที่เบอร์มือถือ)
 5. ตั้งค่ารหัสผ่าน
 6. เข้าใช้งาน
หากพบปัญหาหรือสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ Call Center 1373
ชำระเบี้ยประกันภัย
อลิอันซ์ อยุธยา มีช่องทางการชำระที่หลากหลาย พร้อมอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า เลือกจ่ายได้ตามความต้องการ 

ธนาคารที่ท่านสามารถใช้บริการได้มีดังนี้

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ชำระเป็นเงินสด และ/หรือ เช็คสั่งจ่าย "บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต" โดยเขียน A/C PAYEE ONLY และขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" บนหน้าเช็ค และระบุเลขที่กรมธรรม์หรือชื่อผู้เอาประกันภัยด้านหลังเช็ค* * กรุณาขอใบรับเงินชั่วคราวทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐาน การชำระเบี้ยประกันภัย

ชำระโดยบัตรเครดิต* ณ ฝ่ายการเงิน สำนักงานใหญ่ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ หรือ เซอร์วิสเซ็นเตอร์ หรือ สำนักงานตัวแทนทั่วประเทศ

 • บัตรวีซ่า (ทุกธนาคาร)
 • บัตรมาสเตอร์ (ทุกธนาคาร)
 • บัตรเครดิต JCB
 • บัตรเครดิต AMEX

ชำระเป็นเงินสด ณ เคาน์เตอร์ของธนาคาร 8 แห่งทุกสาขา ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ ธนาคารที่ท่านสามารถใช้บริการได้มีดังนี้

 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารธนชาต

ขั้นตอนการชำระเงินสด ณ เคาน์เตอร์ของธนาคาร

 1. กรอกรายละเอียดในใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย “ส่วนที่ 3 (สำหรับธนาคาร)” โดยระบุ สาขาผู้รับฝาก และวันที่ชำระเบี้ยฯ
 2. นำใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยดังกล่าว พร้อมเงินสดไปชำระ ณ เคาน์เตอร์ธนาคารที่ท่านสะดวก
 3. ธนาคารจะฉีก ส่วนที่3 (สำหรับธนาคาร) เก็บไว้ และ ประทับตราพร้อมเซ็นชื่อลงบนส่วนที่ 1 (สำหรับผู้เอาประกันภัย) หรือออกชุดชำระเงิน หรือสำเนาใบบันทึกรายการให้ท่านเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 4. ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของกรมธรรม์หลังจากที่ธนาคารทำรายการเรียบร้อยแล้ว
 5. ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารทั้ง 6 แห่ง โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยของท่านหรือผู้อื่น ผ่านเครื่อง ATM ได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของแต่ละธนาคาร ดังนี้

  - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 6. - ธนาคารกสิกรไทย
 7. - ธนาคารไทยพาณิชย์
 8. - ธนาคารทหารไทย
 9. - ธนาคารกรุงไทย
 10. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร. 1572
 • ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333
 • ธนาคารกสิกรไทย โทร. 0-2888-8888
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร.0-2777-7777
 • ธนาคารทหารไทย โทร. 1558
 • ธนาคารกรุงไทย โทร. 1551
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย โทร. 0-2626-7777

ณ สถานที่ที่มีเครื่องหมายดังนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆ และรับชำระเบี้ยประกันภัยได้ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อ 1 ใบแจ้งหนี้

 • เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาที่มีเครื่องหมาย
 • ทำการ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ทุกสาขาที่มีเครื่องหมาย
 • เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาที่มีเครื่องหมาย
 • สำนักงานบริการ เอไอเอส/ร้านเทเลวิช ทุกสาขา ที่มีเครื่องหมาย

* โปรดเก็บใบรับเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสต่างๆ ออกให้ไว้เป็นหลักฐาน

ชำระทางไปรษณีย์ เป็นเช็ค/ดร๊าฟท์/แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย "บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต" โดยขีดคร่อมเช็ค Account Payee Only  และขีดฆ่า "หรือผู้ถือ" พร้อมแนบใบแจ้งส่วนที่ 2 ส่งมายังฝ่ายการเงิน บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ชั้น 14

จำนวนดอกเบี้ยของหนี้สินที่ปรากฏในใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยนั้น เป็นดอกเบี้ยที่คิด ณ วันครบกำหนดชำระ หากท่านชำระเงินไม่ตรงวันครบกำหนดชำระ ดอกเบี้ยของหนี้สินจะเปลี่ยนไป โดยบริษัทฯ จะยึดจากวันที่ที่ท่านชำระเงินเป็นสำคัญ

หากท่านไม่มีใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยหรือต้องการชำระหนี้สินใดๆ ตามกรมธรรม์ (ถ้ามี) ท่านสามารถติดต่อขอทราบขั้นตอนการชำระเงินได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร. 1373

 *กรณีการชำระด้วยบัตรเครดิต
 
 1. เป็นกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยมากกว่า 5 ปี หรือ กรมธรรม์แบบต่ออายุอัตโนมัติ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาคุ้มครอง1 ปี และสามารถต่ออายุอัตโนมัติได้
 2. บัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระเบี้ยประกันภัยต้องเป็นของผู้เอาประกันภัยเอง หรือ ผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องมีนามสกุลเดียวกับผู้เอาประกันภัย
 3. สงวนสิทธิ์ในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น (ไม่รวมถึงการชำระหนี้สิ้นทุกประเภท)
 • สามารถส่งเอกสารผ่านตัวแทน โดยใช้หนังสือยินยอมในการชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิต หรือ ผู้เอาประกันภัยสามารถจ่ายที่เคาน์เตอร์สำนักงานใหญ และ สาขาทั้ว 9 แห่งของบริษัทฯ
 • จ่ายผ่านระบบ Online ด้วยบัตรวีซ่า และ มาสเตอร์ทุกธนาคาร และบัตร JCB
 • ต้องเป็นการจ่ายเบี้ยประกันภัยมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป
 • ช่องทาง BASSURANCE เท่ากับ 5 ปี จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้

จ่ายบัตรเครดิตได้เฉพาะแบบประกันที่มีการจ่ายมากกว่า 5 ปี ขึ้นไป /เฉพาะค่าเบี้ยไม่สามารถใช้ชำระเงินกู้ได้

ต้องเป็นบัตร cop card ที่บริษัทฯ ออกให้และมีชื่อผู้บริหารที่ระบุบนหน้าบัตรเครดิตที่เป็นผู้เอาประกันภัย

ต้องเจ้าของบัตรมาชำระเบี้ยด้วยตนเอง และแสดงตนได้ว่าเป็นเจ้าของบัตรเอง ไม่สามารถชำระผ่านระบบ online (omise) ได้ 

แนบเอกสารหนังสือยินยอมชำระเบี้ยด้วยบัตรเครดิต พร้อมสำเนาบัตรประชาชน ลูกค้าแจ้งความจำนงค์ต้องการใช้สิทธิ 0% /ใบรับเงินชั่วคราว ส่งเข้ามาที่ สนญ.หรือ SC ทั่วประเทศ ไม่สามารถผ่านระบบ online ได้
สำหรับประกันสุขภาพ (เอ็ทน่าเดิม)
อลิอันซ์ อยุธยา มีช่องทางการชำระเบี้ยประกันภัยที่หลายหลาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

ท่านสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงิน พร้อมเงินสด หรือเช็คสั่งจ่าย 

บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ไปยื่นที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร

K Bank
ธนาคารกสิกรไทย
BBL
ธนาคารกรุงเทพ
TTB
ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต
BAY
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
UOB
ธนาคารยูโอบี UOB

เลขที่อ้างอิง 1 โปรดระบุเลขที่กรมธรรม์ 8 หลัก
เลขที่อ้างอิง 2 โปรดระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้

*** ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร/ผู้ให้บริการ

ชำระผ่านบัตรเครดิต

 • กรอกรายละเอียดบัตรเครดิตลงใน แบบฟอร์มการชำระเงินโดยบัตรเครดิต และแฟกซ์เอกสารหรือส่งอีเมลไปที่
  สำนักงานใหญ่ของ อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย 
  แฟกซ์ 02 230 6556
  อีเมล์  csc@allianz.co.th

  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร.1292 หรือ สาขาของ อลิอันซ์ อยุธยา ที่ท่านติดต่อ
   
 • บัตรเครดิตทุกประเภทวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท (ไม่รับบัตร Amex และ Diners Club)

ชำระผ่านช่องทาง ออนไลน์, ตู้ ATM หรือ เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ

(ชำระผ่านตู้ ATM, อินเทอร์เน็ทแบงค์กิ้ง โมบายแบงค์กิ้ง และ เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ)

ธนาคารกสิกรไทย            โดยกดรหัส 80005
ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยกดรหัส 0630
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยกดรหัส 40043
ธนาคารกรุงเทพ โดยกดรหัส 29891
ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต โดยกดรหัส 5213
ธนาคารยูโอบี โดยกดรหัส 3580


เพื่อยืนยันการชำระเงินของท่าน กรุณาแฟกซ์หรือส่งอีเมล เอกสารการชำระเงินไปที่สำนักงานอลิอันซ์ อยุธยา หรือสาขาที่ท่านติดต่ออยู่

ชำระด้วยตนเอง ณ สำนักงานใหญ่ อลิอันซ์ อยุธยา อาคาร เพลินจิต ทาวเวอร์ และสาขา

 • ​เงินสด
 • บัตรเครดิตทุกประเภทวงเงินไม่เกิน 200,000บาท (ไม่รับบัตร Amex และ Diners Club)
 • เช็คขีดคร่อม เข้าบัญชีผู้รับเงินเท่านั้น “A/C Payee Only” หรือ ตั๋วแลกเงินธนาคาร สั่งจ่าย
  บริษัท เอ็ทน่า ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ 1292 หรืออีเมล  csc@allianz.co.th