เปิดเผยข้อมูลให้กรมสรรพากรเพื่อนำเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษี

แสดงความจำนง เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้กรมสรรพากร 

อยากได้ภาษีคืน ต้องยื่น ต้องแจ้งบริษัทประกันนะ!
เพื่อให้คุณไม่พลาดสิทธิ์การนำเบี้ยประกันภัยไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จึงจำเป็นต้องแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้กับทางบริษัทฯ เพื่อยินยอมให้บริษัทฯเปิดเผยข้อมูลเบี้ยประกันฯ ดังกล่าวต่อกรมสรรพากร

ผู้ถือกรมธรรม์อลิอันซ์ อยุธยา ที่ต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการชำระเบี้ยประกัน

ตามประกาศอธิบดีที่กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้ถือกรมธรรม์ที่ต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิต และเบียประกันสุขภาพ จะต้องให้ความยินยอมต่อบริษัทประกัน ในการนำส่งข้อมูลการชำระเบี้ยประภันฯ ต่อกรมสรรพากร

Swipe to view more

ประเภทสิทธิลดหย่อนภาษี สิทธิลดหย่อน (บาท)
ประเภทสิทธิสัญญาหลัก 100,000
เบี้ยประกันสุขภาพ (ตนเอง)* 25,000
เบี้ยประกันภัยแบบบำนาญ 200,000
เบี้ยประกันสุขภาพ (กธ.บิดามารดา)** 15,000

หมายเหตุ

สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีต้องชำระเบี้ยประกันภายในปีภาษีนั้นๆ เท่านั้น
* ปี 2563 หักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมประกันชีวิตต้องไม่เกิน 100,000 บาท
** การแจ้งความประสงค์ฯ จะสมบูรณ์ต่อเมื่อทั้งผู้เอาประกันภัย และผู้ชำระเบี้ยทำการยินยอม ทั้งนี้ข้อมูลกรมธรรม์จะต้องระบุชื่อบุตรที่จะใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเป็นชื่อผู้ชำระเบี้ย

แจ้งใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีทางออนไลน์
แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีออนไลน์ผ่าน Link  คลิก  หรือ Qr code
Qr code แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษี
แจ้งใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีทาง My Allianz Application
My Allianz Application

*ยกเว้นกรณีบุตรซื้อสัญญาสุขภาพให้บิดา / มารดา
แจ้งใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีผ่าน หนังสือให้ความยินยอม

ผ่าน “หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลต่อกรมสรรพากร เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี”

และจัดส่งกลับมายังบริษัท ทางอีเมล pos.document@azay.co.th , โทรสาร หรือไปรษณีย์ตามที่อยู่บริษัท

เบี้ยประกันภัยที่จะนำมาให้สิทธิ์ลดหย่อน ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยในปีภาษีที่ต้องการรับสิทธิ์
เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของท่านในการนำเบี้ยประกันสุขภาพ ของท่านไปขอยกเว้นภาษีเงินได้
แจ้งครั้งเดียวค่ะ
กรณีที่ท่านไม่แจ้งความประสงค์ บริษัทฯ จะถือว่าท่านไม่ให้ความยินยอมในการนำส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร ท่านจะไม่สามารถนำเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไปใช้สิทธิ์ขอยกเว้นภาษีเงินได้