ประกันสุขภาพกลุ่ม, ประกันกลุ่ม แผนเอ็มพลอยยีวีแคร์

ประกันกลุ่ม เอ็มพลอยยีวีแคร์ จากอลิอันซ์ อยุธยา

พนักงานคือสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท ดังนั้นจึงควรดูแลสุขภาพของพนักงานให้ดี เรามีแผนประกันที่สามารถปรับได้ตามความต้องการของแต่ละบริษัทถึง 7 แผนด้วยกัน
คุ้มครองทั่วโลก
มีแผนความคุ้มครองให้เลือกหลากหลาย
ราคาไม่แพงเหมาะสำหรับองค์กรขนาดเล็ก (พนักงาน 5-50 คน)
คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสูด 600,000 บาท
ค่าชดเชยรายวัน กรณีไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
สามารถขยายความคุ้มครองให้คู่สมรสและบุตรของพนักงาน
ตารางผลประโยชน์

Swipe to view more

รายละเอียด ผลประโยชน์ (บาท)
  แผน L1 แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
ค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล              
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุด ต่อวัน) 800 1,500 2,000 2,500 3,000 4,000 5,000
ค่าห้องผู้ป่วยหนัก - ไอ.ซี.ยู (สูงสุดต่อวัน และ 15 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง) 1,600 3,000 4,000 5,000 6,000 8,000 10,000
ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล
ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 80,000
การรักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินกรณีผู้ป่วยนอก (กรณีอุบัติเหตุรักษาตัวภายใน 24 ชั่วโมง
และการรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน) รวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล
4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 12,000
ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีไม่มีการผ่าตัดรวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,500
ค่ารถพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน รวมอยู่ในค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด
ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด (ตามตารางผ่าตัด) 25,000 35,000 45,000 55,000 65,000 70,000 80,000
ค่าแพทย์ที่ปรึกษาทางการผ่าตัด กรณีมีการผ่าตัด (ตามตารางผ่าตัด) รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,500
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้
ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ (สูงสุดต่อวัน) 500 700 900 1,200 1,300 1,500 2,000
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)** 100,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000
ผลประโยชน์ชดเชยรายวัน กรณีไม่มีการรียกร้องสินไหมทดแทน
ค่าชดเชยรายวัน กรณีไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน*** 800 1,500 2,000 2,500 3,000 4,000 5,000
*ความคุ้มครองสูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายความรวมถึง ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาล ค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดและค่าแพทย์เยี่ยมไข้) และความคุ้มครองเพิ่มเติม "การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง" (ถ้ามี)
**ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียงการพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย)
*** ค่าชดเชยรายวัน กรณีไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สำหรับสมาชิกที่เข้ารับการรักษากรณีผู้ป่วยใน ที่ไม่มีการขอเบิกค่ารักษาพยาบาลจากกรมธรรม์ประกันภัยของอลิอันซ์ อยุธยา ทุกประเภท (ทั้งกรมธรรม์แบบรายบุคคล และ/หรือ กรมธรรม์แบบกลุ่ม) เท่านั้น
- การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วย เช่น PET Scan, MRI, CT Scan, Echocardiogram, Exercise StressTest (EST) จะจ่ายให้ตามผลประโยชน์ของความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วย นอกเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ได้รับการอนุมัติจากทางพยาบาลของอลิอันซ์ อยุธยา ล่วงหน้าในการตรวจวินิจฉัย อาการของการเจ็บป่วย กรณีที่มีการอนุมัติล่วงหน้าจากทางอลิอันซ์ อยุธยา จะได้รับความคุ้มครองภายใต้ผล ประโยชน์ในหมวดของค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล

Swipe to view more

รายละเอียด ผลประโยชน์ (บาท)
แผน L1 แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
การรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูง
จ่าย 80% ของค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากค่าชดเชยของความคุ้มครองหลัก (ยกเว้นค่าห้อง ค่าอาหารและค่าบริการพยาบาล)
และเมื่อรวมกับค่าชดเชยที่ได้รับจากความคุ้มครองหลัก ค่าชดเชยทั้งหมดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จะไม่เกินความคุ้มครองสูงสุดของแต่ละแผน
50,000 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000
ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุดต่อครั้ง)
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอกต่อครั้ง (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน และ 30 ครั้งต่อปี) 300 500 800 1,000 1,500 2,000 2,500
การรักษาด้านทันตกรรม (สูงสุดต่อปี)***
ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับการขูดหินปูน การอุดฟัน ถอนฟันการตรวจสุขภาพฟัน และ การเอกซ์เรย์ฟัน Dental 3000 : ความคุ้มครองสูงสุด 3,000 บาทต่อปี
Dental 5000 : ความคุ้มครองสูงสุด 5,000 บาทต่อปี
ความคุ้มครองสูติกรรม**** (ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรแต่ละครั้ง โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายสำหรับบุตร)
การคลอดตามปกติ การผ่าคลอดโดยตั้งใจและการคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วย 40,000
การตั้งครรภ์นอกมดลูก และการคลอดบุตรโดยผ่าตัดฉุกเฉิน 80,000
การแท้งบุตร 20,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)**
PA 200 200,000
PA 400 400,000
**ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของทุนประกันภัย)
***กรณีพนักงานแจ้งเข้า/ออกระหว่างปีกรมธรรม์ อลิอันซ์ อยุธยา จะคำนวณจำนวนผลประโยชน์สูงสุดต่อปีตามจำนวนวันคุ้มครองจริง (Pro rate)
****คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ผู้ได้รับความคุ้มครองมีระยะเวลาเอาประกันภัยไม่น้อยกว่า 280 วันสำหรับการคลอดบุตร และไม่น้อยกว่า 90 วันสำหรับการแท้งบุตร

เงื่อนไขการรับประกันภัย

 • สำหรับองค์กรขนาดเล็กที่มีพนักงาน 5-50 คนและอายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมดจะต้องไม่เกิน 48 ปี
 • พนักงานต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี และมีความเสี่ยงระดับอาชีพชั้น 1-2
 • พนักงานทุกคนจะต้องสมัครแผนประกันภัย และพนักงานที่อยู่ในระดับงานเดียวกัน จะต้องสมัครในแผนประกันภัยแบบเดียวกัน ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันพนักงานเป็นรายบุคคลตามเงื่อนไขการรับประกันภัยกลุ่ม
 • คู่สมรสและบุตรที่มีสิทธิเอาประกันภัย จะต้องสมัครแผนประกันภัยทุกคนภายใต้แผนเดียวกับพนักงานหรือต่ำกว่าเท่านั้น
 • สำหรับลูกค้ากลุ่มองค์กรรายใหม่ที่มีจำนวนพนักงาน 5 - 19 คน พนักงานทุกคนจะต้องมีหลักฐานการเป็นสมาชิกประกันสังคม
 • กรณีสมัครแผนความคุ้มครองหลัก “ค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้ในและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล” มากกว่า 1 แผน ความแตกต่างระหว่างแผนถัดไปจะต้องไม่เกินกว่า 3 ระดับแผนจากแผนก่อนหน้า
 • ความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ความคุ้มครองเลือกซื้อเพิ่มเติม “ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)” กับ “ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลกรณีคนไข้ใน (IPD)” จะต้องไม่เกินกว่า 3 ระดับแผน
 • สำหรับความคุ้มครองเพิ่มเติม “ความคุ้มครองสูติกรรม (Maternity Benefit)” พนักงานหญิงต้องสมัครทุกคน และกรณีขยายความคุ้มครองให้คู่สมรส คู่สมรสเพศหญิงต้องสมัครทุกคน

หมายเหตุ

 • เอกสารฉบับนี้มิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของสัญญาประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดและข้อยกเว้นความคุ้มครองเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ผู้ซื้อสามารถศึกษารายละเอียดข้อยกเว้นความคุ้มครองทั้งหมดได้ในกรมธรรม์
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ประกันสุขภาพ

ตารางคุ้มครองนี้ ควรอ่านควบคู่กับรายละเอียดในกรมธรรม์

 • การตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วย เช่น PET Scan, MRI, CT Scan, Echocardiogram, Exercise Stress Test (EST) จะจ่ายให้ตามผลประโยชน์ของความคุ้มครองเพิ่มเติมในส่วนของผู้ป่วยนอกเท่านั้น ยกเว้นกรณีที่ได้รับการอนุมัติจากทางพยาบาลของอลิอันซ์ อยุธยา ล่วงหน้าในการตรวจวินิจฉัยอาการของการเจ็บป่วย กรณีที่มีการอนุมัติล่วงหน้าจากทางอลิอันซ์ อยุธยา จะได้รับความคุ้มครองภายใต้ผลประโยชน์ในหมวดของค่าบริการทั่วไปสำหรับการรักษาพยาบาล
 • หากมีประกันสุขภาพของอลิอันซ์ อยุธยา มากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ ผลประโยชน์สูงสุดต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง จะไม่เกินวงเงิน 5 ล้านบาท

ประกันอุบัติเหตุ

 • กรณีมีกรมธรรม์กับอลิอันซ์ อยุธยา มากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ ผลประโยชน์สูงสุดในส่วนของประกันอุบัติเหตุรวมกันทุกกรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน
 • ผลประโยชน์สูงสุดในส่วนของประกันอุบัติเหตุรวมกันทั้งลูกค้ากลุ่มองค์กร (รวมพนักงานและคู่สมรสและบุตร) จะให้ความคุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาทต่อองค์กร
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัยเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • เอ็มพลอยยีวีแคร์ เป็นชื่อทางการตลาดของ กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุแบบกลุ่มทั่วไป และกลุ่มองค์กร
 • ในกรณีที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใดมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหรือการค้า (economic or trade sanction) ของประเทศสหรัฐอเมริกา สหประชาชาติ หรือสหภาพยุโรป ความคุ้มครองดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะและสิ้นผล เช่น บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินสำหรับการให้บริการดูแลสุขภาพในประเทศที่ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ในต่างประเทศ (Office of Foreign Assets Control - OFAC) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ www.treasury.gov/resource-center/sanctions

ประกันสุขภาพ

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครอง ซึ่งทางอลิอันซ์ อยุธยา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่จ่ายผลประโยชน์ มีตัวอย่างดังต่อไปนี้

 • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
 • การแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุม น้ำหนักตัว
 • การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทำแท้ง การคลอดบุตร การทำหมัน หรือการคุมกำเนิด
 • โรคเอดส์ หรือกามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด หรือการพักฟื้น ซึ่งไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์
 • การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทำเลสิค
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แพทย์แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
 • การฆ่าตัวตาย การพยายามฆ่าตัวตาย การทำร้ายร่างกายตนเองหรือการพยายามทำร้ายร่างกาย รวมถึงการกิน ดื่ม หรือฉีดยาหรือสารมีพิษเข้าร่างกาย การใช้ยาเกินกว่าที่แพทย์สั่ง

ประกันอุบัติเหตุ

อลิอันซ์ อยุธยา ประกันสุขภาพ ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามกรมธรรม์จะไม่คุ้มครองกรณีดังต่อไปนี้

 • กีฬาผาดโผน
 • ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์ และขณะขับขี่หรือเป็นพนักงานประจำในอากาศยานใดๆ
 • การกระทำของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติด
 • การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • ความสูญเสียอันเกิดขึ้นจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครองเพียง 50% ของผลประโยชน์ที่จะได้รับความคุ้มครอง
 • โรคระบาด หรืออาการติดเชื้อแบคทีเรีย
 • การแท้งบุตรอันสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 • กรณีพิพาท จลาจล การก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 • สงคราม
 • กัมมันตภาพรังสี

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.