คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของอลิอันซ์ อยุธยา (สำหรับลูกค้า)

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท“/“เรา”) ได้รับอนุญาตในการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันภัยในประเทศไทย

การปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่านมีความสําคัญต่อเรา คําชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะอธิบายให้ท่านทราบเกี่ยวกับการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและการจัดการข้อมูลดังกล่าว เช่น วิธีการและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผย (“ประมวลผล”) วัตถุประสงค์ในการประมวลผล และใครที่เราจะเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลให้ รวมทั้งสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูลของท่าน

คำนิยาม

 • ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง นิติบุคคลหรือบริษัท ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • กลุ่มอลิอันซ์ หมายถึง  Allianz SE บริษัทในเครือและบริษัทย่อยของ Allianz SE  ซึ่งรวมถึงกลุ่มบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา
 • กลุ่มบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา หมายถึง บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย และ  บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล และ บริษัท มายเฮลท์ เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด รวมทั้งบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล

ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่บริษัทเก็บรวบรวมและประมวลผล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากท่านตามใบคำขอ แบบฟอร์ม หรือเอกสารอื่นใด เมื่อท่านขอรับบริการใดๆ ผ่านช่องท่างต่างๆ จากบริษัทรวมถึงช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

          o  ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล คำนำหน้า หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นที่สามารถระบุตัวตน ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือที่อยู่ตามที่ท่านแจ้งไว้ เพศ หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) วันเดือนปีเกิด ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน หรือสถานภาพทางการสมรส เป็นต้น

          o  ข้อมูลทางการเงิน เช่น แหล่งที่มาของรายได้ เลขที่บัตรเครดิต/เดบิต หรือเลขที่บัญชีธนาคาร ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระค่าเบี้ยประกันภัย ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากร เป็นต้น

          o  ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน เช่น ตำแหน่งงาน สถานที่ทำงาน ประวัติการทำงาน ชื่อและที่อยู่ของนายจ้าง เป็นต้น

 • ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมาย เช่น สถานะเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง หรือกฎหมายล้มละลาย กฎหมายว่าด้วยการหลีกเลี่ยงภาษีของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลของสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA)
 • ข้อมูลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย เช่น ประวัติการชำระเบี้ยประกันภัย การกู้ยืม การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การใช้สิทธิหรือบริการอื่นๆของเรา รวมถึงบันทึกการสนทนาเมื่อท่านติดต่อกับบริษัทในทุกช่องทาง
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น ข้อมูลการแพทย์และสุขภาพ หรือความพิการ เชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์ ข้อมูลพันธุกรรม ชีวภาพ หรือพฤติกรรมทางเพศ ข้อมูลความเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสหภาพแรงงาน  ข้อมูลการรักษาทางการแพทย์ ข้อมูลการเรียกร้องสินไหมทดแทน
 • ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ให้บริการอื่นที่บริษัทได้รับจากกิจกรรมการท่องเว็บออนไลน์ หรือข้อมูลสำหรับสมัครใช้บริการ หรือใช้บริการในเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันต่างๆของเรา เช่น My Allianz Healthy Living หรือ My Health เป็นต้น
 • หมายเลขไอพี (IP Address) ประเภทของซอฟต์แวร์เบราว์เซอร์ (Browser) ที่ใช้ และวัน เวลา และระยะเวลาที่ท่านใช้งาน รวมถึงข้อมูลการใช้ เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันของเราซึ่งมีการบันทึกรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

ในกรณีที่ท่านมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรือขอรับบริการของเรา บริษัทจำเป็นต้องขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็น รวมถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บริษัทสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือให้บริการ หรือพิจารณารับประกันภัย หรือปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย หรือดำเนินการตามคำร้องอื่นใดของท่านได้ หากท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านที่จำเป็น ครบถ้วน เพียงพอสำหรับการดำเนินการของบริษัท บริษัทอาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย หรือปฏิเสธที่จะดำเนินการตามที่ท่านร้องขอได้

หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่บริษัท (เช่น สมาชิกในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย ผู้ชำระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ เป็นต้น) ท่านรับทราบและยืนยันว่าท่านมีอำนาจกระทำการในนามของบุคคลนั้นเพื่อยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และได้ดำเนินการให้บุคคลนั้นรับทราบคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว

เราได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอย่างไร

3.1  บริษัทได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดย:

 • บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรง ตามใบคำขอเอาประกันภัยที่ท่านสมัครขอเอาประกันภัยไว้กับบริษัท หรือตามคำร้องต่างๆ ที่ท่านได้ยื่นไว้กับบริษัท หรือจากการติดต่อต่างๆของท่านในทุกช่องทางการติดต่อของบริษัท หรือจากการเข้าถึงเว็บไซต์หรือสมัครใช้หรือใช้บริการแอปพลิเคชันต่างๆของบริษัท เช่น My Allianz Healthy Living หรือ My Health หรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดหรือกิจกรรมเพื่อสังคมกับบริษัท
 • บริษัทยังอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม หรือจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เช่น กลุ่มบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ปรึกษาทางการเงิน ตัวแทนประกันภัย หรือ นายหน้าประกันภัย ธนาคาร บริษัทประกันภัยอื่น แพทย์ที่ทำการรักษา สถานพยาบาล สมาคมวิชาชีพ เช่น สมาคมประกันชีวิต/วินาศภัย เป็นต้น หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายอื่นๆ นายจ้างหรือที่ปรึกษาทางการเงินของนายจ้าง ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการเชื่อมต่อกับบริษัท เป็นต้น
3.2 บริษัทจะประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

Swipe to view more

ฐานที่ใช้อ้างอิงตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์

เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาประกันภัย หรือการดำเนินการตามคำขอของท่าน

 • เพื่อการให้คำแนะนำหรือการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม การคำนวณเบี้ยประกันภัยหรือเสนอราคา การพิจารณารับประกันภัย และการจัดการในการบริหารกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน การประกันภัยต่อ รวมทั้ง การพิจารณาผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทนของท่านตามสัญญาประกันภัย และการให้บริการออนไลน์ของเราในปัจจุบันหรือในอนาคต รวมถึงการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับกรมธรรม์ประกันภัยของท่าน เช่น การเรียกเก็บเบี้ยประกันภัย หรือแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ หรือแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข นโยบายของบริษัท เป็นต้น
 • การดำเนินการตรวจสอบการทำธุรกรรมเพื่อการดำเนินคดีหรือบังคับใช้สิทธิตามสัญญาประกันภัยหรือกฎหมาย

 

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือกฎหมายอื่นใด ของหน่วยงานที่มีอำนาจ 

 

 • การตรวจสอบ การยืนยันตัวตนหรือสถานะของบุคคล ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กฏหมายที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพการทำลายล้างสูง กฎหมายล้มละลาย หรือกฎหมายว่าด้วยการหลีกเลี่ยงภาษีของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลของสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) กฏหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น บริษัทอาจปฏิเสธการให้บริการหากกฎหมายกำหนดไว้
 • เพื่อเปิดเผย หรือนำส่งข้อมูล เอกสาร หรือรายงานต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดให้แก่หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 • การปฏิบัติตามคำสั่ง หรือให้ความร่วมมือในการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฎหมายอื่นใด ที่ได้มีการร้องขอเป็นครั้งคราว หรือเพื่อให้เป็นไปตามการรายงานของทางราชการ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สำนักงาน คปภ.”) เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงาน คปภ. ซึ่งสามารถตรวจดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน คปภ. (http://www.oic.or.th)

จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น

 • เพื่อการวิเคราะห์ และจัดทำสถิติ การสำรวจความพึงพอใจ การทำวิจัยทางการตลาด หรือการวิเคราะห์ข้อมูลหรือข้อมูลทางการเงิน การทำวิจัยเชิงคณิตศาสตร์ประกันภัย การกำหนดราคา รวมทั้งการพิจารณารับประกันของบริษัทและการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน หรือเพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ รวมถึงการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการปรับปรุง หรือแก้ไขการใช้งานเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน หรือสื่อสังคมออนไลน์ให้เป็นไปตามลักษณะการใช้งานของท่าน
 • เพื่อการตรวจสอบ สืบสวนหรือป้องกัน หรือการตรวจสอบการทุจริต การฉ้อฉลหรือฉ้อโกง อาชญากรรมทางการเงิน หรือการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น การตรวจสอบการทำธุรกรรมในกรณีที่สงสัยว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้น การประมวลผลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยหรือรายงานข้อมูลการกระทำความผิดหรือทุจริต หรือข้อมูลที่สงสัยว่าอาจจะเกิดการกระทำความผิดหรือทุจริต ข้อมูลข้อร้องเรียน หรือผลการจัดการข้อร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 • เพื่อให้บริษัท กลุ่มอลิอันซ์ หรือกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการทดสอบระบบของบริษัท การจัดการฐานะทางการเงิน ความสามารถทางธุรกิจ การวางแผน การสื่อสาร การกำกับดูแลกิจการและการตรวจสอบภายใน การปรับโครงสร้างองค์กร รวมถึง การบริหารจัดการข้อมูล การเก็บบันทึก ทำสำเนา หรือการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การติดต่อสื่อสารเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ การให้สิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ที่ท่านควรได้รับจากการเป็นลูกค้า การนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ของบริษัท หรือกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา รวมถึงการแจ้งข้อมูลทางการตลาด หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการขายกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ ที่บริษัทหรือกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ได้จัดขึ้นเป็นครั้งคราว ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่าน โดยไม่ขัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน
หากท่านไม่ต้องการรับการติดต่อเพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์ การบริการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ  ท่านสามารถแจ้งความประสงค์มายังบริษัทได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา ที่เบอร์ 1373 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ความยินยอม

 • บริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายตามที่ได้รับความยินยอม เว้นแต่เป็นการประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมตามกฎหมาย

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว หรือไม่ได้รับข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาประกันภัยหรือตามกฎหมาย บริษัทอาจจะปฏิเสธการดำเนินการได้

 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับกลุ่มบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา หรือพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการติดต่อสื่อสาร นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ สิทธิประโยชน์ของบริษัท กลุ่มบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามที่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็นครั้งคราว เว้นแต่วัตถุประสงค์นั้นบริษัทสามารถประมวลผลได้โดยชอบด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หากท่านต้องการเพิกถอนความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด ท่านสามารถแจ้งความประสงค์มายังบริษัทได้ที่ ศูนย์ดูแลลูกค้า อลิอันซ์ อยุธยา ที่เบอร์ 1373 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ บริษัทอาจจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพของท่าน หรือเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท

เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือรับบริการจากเรา ใบคำขอเอาประกันภัยที่ท่านกรอกหรือสัญญาประกันภัยที่ทำกับเราอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับวิธีการที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิ่งเหล่านี้จะนำไปใช้นอกเหนือจากวิธีการใช้ที่อธิบายไว้ในเอกสารนี้

ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือเราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับใคร?

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยให้กับบุคคลที่สามที่มีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้คำสั่งของเรา โดยการเปิดเผยจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งจะเปิดเผยต่อบุคคลหรือนิติบุคคล ดังต่อไปนี้

 • หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล กลุ่มอลิอันซ์ กลุ่มบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา บริษัทรับประกันอื่น บริษัทรับประกันภัยร่วม บริษัทรับประกันภัยต่อ ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย นายจ้างผู้ถือกรมธรรม์ประกันกลุ่ม สมาคมวิชาชีพ หรือธนาคาร/สถาบันการเงิน
 • บุคคลภายนอกอื่นๆที่เป็นคู่สัญญากับบริษัท หรือผู้ให้บริการ เช่น ผู้ให้บริการระบบคลาวด์ (cloud service provider) หรือผู้ให้บริการการจัดเก็บข้อมูล/เอกสาร ผู้ให้บริการ call center ผู้ให้บริการรับชำระเงิน ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปรษณีย์ ด้านการวิจัย/การวิเคราะห์ทางการตลาด การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นต้น
 • ผู้ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค ผู้เชี่ยวชาญ ทนายความ ผู้ตรวจสอบบัญชี แพทย์ผู้ให้การรักษา โรงพยาบาล ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการด้านสินไหมทดแทน (TPA) ผู้ประเมินความเสียหาย  ศูนย์ซ่อมหรืออู่ซ่อม
 • พันธมิตรทางธุรกิจตามที่ท่านอนุญาตให้ส่งข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือขอรับข้อมูลข่าวสารใดๆไว้
 • ผู้เสนอซื้อธุรกิจ หรือผู้รับโอนธุรกิจ ในกรณีที่มีการพิจารณาหรือปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท การขาย การร่วมทุน การมอบหมายงาน การถ่ายโอน หรือการจัดการอื่นๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจของเรา สินทรัพย์หรือหุ้น รวมทั้งในกระบวนการล้มละลาย หรือการดำเนินการในลักษณะที่คล้ายกัน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการประมวลผลที่ไหน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกประมวลผลทั้งภายในและภายนอกราชอาณาจักรไทยโดยบุคคลหรือนิติบุคคลที่ถูกระบุไว้ในข้อ 4 ข้างต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดทางสัญญาที่เกี่ยวกับการรักษาความลับและความปลอดภัยซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ เราจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ที่ไม่มีสิทธิในการประมวลผลข้อมูล

เมื่อใดก็ตามที่เราส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อทำการประมวลผลนอกราชอาณาจักรไทยหรือไปยังบริษัทในกลุ่มอลิอันซ์ เราจะปฏิบัติตาม “มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลในกลุ่มอลิอันซ์” ( BCRs) ซึ่งกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีนี้

ท่านสามารถเข้าถึงเอกสาร BCRs และ เอกสารรายชื่อของบริษัทในกลุ่มอลิอันซ์ที่ปฎิบัติตาม BCRs ได้ที่ www.allianz.com/en/privacy-statement.html#bindingcorporaterules

ในกรณีที่ BCRs ไม่ครอบคลุมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด เราจะจัดให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่โอนไปนอกราชอาณาจักรไทยนั้นจะได้รับการคุ้มครองเหมือนกับการประมวลในราชอาณาจักรไทย เช่น การจัดให้มีข้อสัญญามาตรฐาน (Standard Contractual Clause) เป็นต้น

สิทธิของท่านที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีอะไรบ้าง

ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ ท่านมีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 • เข้าถึง หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล
 • ยกเลิกหรือเพิกถอนการให้ความยินยอมได้ในทุกโอกาส สำหรับการประมวลผลข้อมูลภายใต้ความยินยอมของท่าน
 • ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ หากข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ข้างต้นอีกต่อไป
 • ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อท่านโต้แย้งถึงความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้
 • คัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง การประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรง
 • ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อตัวของท่านเอง หรือเพื่อผู้รับประกันภัยรายใหม่ของท่าน และ
 • ยื่นข้อร้องเรียนโดยตรงกับเรา หรือยื่นต่อหน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่พบการฝ่าฝืนข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านอาจใช้สิทธิเหล่านี้โดยการตั้งค่าเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในระหว่างการสร้างบัญชีผู้ใช้ออนไลน์กับเรา และท่านสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ได้ในภายหลังโดยเข้าสู่ระบบออนไลน์ หรือติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 13. หากท่านต้องการความช่วยเหลือ

ในกรณีที่ท่านขอยกเลิกหรือเพิกถอนความยินยอมสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ไม่สามารถระบุตัวตนของท่าน หรือระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญาประกันภัย หรือเกิดข้อจำกัดในการทำธุรกรรมหรือให้บริการบางประเภท ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ท่านไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยหรือข้อตกลงอื่นใด หรือไม่ได้รับบริการบางประเภทจากบริษัท

บริษัทอาจจะปฏิเสธที่จะดำเนินการตามที่ท่านร้องขอได้ในกรณีที่มีข้อจำกัดสิทธิของท่านตามที่กฎหมายกำหนด หรือบริษัทมีความชอบธรรมในการประมวผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทสงวนสิทธิที่จะคิดค่าธรรมเนียมสำหรับการดำเนินการตามคำร้องขอของท่านตามที่บริษัทเห็นสมควร

เราจะจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลานานเท่าใด

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อประมวลผลตามวัตถุประสงค์ข้างต้น และจะเก็บรักษาต่อเนื่องต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปีภายหลังจากที่ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทสิ้นสุดลง หรือวันที่อนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาด หรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจยังคงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวหากบริษัทเห็นว่าบริษัทยังมีความจำเป็นในการจัดเก็บข้อมูลของท่านเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข้างต้น หรือเพื่อความจำเป็นอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควร เช่น การบังคับสิทธิตามกฎหมายหรือตามสัญญาประกันภัยของบริษัท เป็นต้น

ในกรณีที่บริษัทปฏิเสธการรับประกันภัยตามใบคำขอเอาประกันภัยของท่าน หรือในกรณีที่ท่านได้ขอเพิกถอนใบคำขอเอาประกันภัยนั้น หรือในกรณีอื่นใดตามที่กำหนดไว้ตามข้อกฏหมายหรือกฎระเบียบ บริษัทอาจยังคงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหลังจากนั้นเพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฏหมายบังคับ เช่น การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการพิจารณาคดี

มีการใช้ Cookies บนเว็บไซต์ของบริษัทหรือไม่

บริษัท ได้ใช้เทคโนโลยีในการติดตาม เช่น คุกกี้ (Cookies) หรือ Tags เพื่อรวบรวมข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจว่าผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทอย่างไร

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลที่ช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท เช่น ทำให้เราสามารถตรวจสอบว่ามีการติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ของท่านและของเราในอดีตหรือไม่ หรือใช้ในการระบุส่วนที่เป็นที่นิยมที่สุดของเว็บไซต์ของบริษัท

เมื่อท่านได้มีการบันทึกข้อมูลการตั้งค่าคุกกี้แล้ว การตั้งค่าดังกล่าวจะนำไปใช้กับการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทในอนาคต อย่างไรก็ตาม อาจจะมีเหตุผลทางด้านเทคนิคที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท ซึ่งอาจมีผลต่อการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน เช่น การที่ท่านตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านใหม่ การลบคุกกี้ หรือการเข้าใช้เว็บไซต์ของบริษัทจากเบราว์เซอร์หรือเครื่องมืออื่น การตั้งค่าคุกกี้ที่ท่านทำไว้อาจสูญหายได้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในบางประเทศอาจขอให้ท่านยืนยันการตั้งค่าคุกกี้เมื่อท่านได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทเป็นครั้งแรก ถ้าท่านอยู่ในประเทศที่กำหนดให้ถูกตั้งค่าคุกกี้ของท่านโดยอัตโนมัติ ท่านอาจจะได้รับการขอให้ตั้งค่าดังกล่าวอีกครั้งเมื่อมีการเข้าชมเว็บไซต์ในอนาคต

ในหลายๆ กรณี ท่านสามารถควบคุมเทคโนโลยีในการจัดเก็บข้อมูลนี้โดยการใช้เบราว์เซอร์ของท่านเอง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านได้มีการตั้งค่าตามที่ท่านต้องการว่าให้มีการเตือนหรือยอมรับเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลคุกกี้หรือไม่ ท่านสามารถหาความสามารถเฉพาะของเบราว์เซอร์ของท่านและคำแนะนำในวิธีการใช้งานดังกล่าวได้จากคู่มือหรือไฟล์ช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ของท่าน

การปฏิเสธ การจำกัดการใช้งาน หรือการปิดใช้งานเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลคุกกี้ อาจทำให้ประสิทธิภาพของการให้บริการของเว็บไซต์ของบริษัทลดลง หรือบางส่วนของเว็บไซต์ของบริษัทอาจจะไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง

การปลั๊กอินของโซเชียลมีเดียบนเว็บไซต์ของบริษัทถูกใช้งานอย่างไร (สำหรับการใช้งานบนเว็บไซต์)

เว็บไซต์ของบริษัทใช้ปลั๊กอินของโซเชียลมีเดียดังต่อไปนี้ ("ปลั๊กอิน"):

Swipe to view more

ปลั๊กอินของโซเชียลมีเดีย

ดำเนินการโดย

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

ปุ่มแชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

(Facebook)

Meta Platforms, Inc.

1 Hacker Way, Menlo Park, California, U.S.

https://facebook.com/privacy/policy

 

ปุ่มทวีต

(Tweet)

Twitter Inc.

795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA

https://twitter.com/privacy

ปุ่มยูทูบ

(YouTube)

YouTube

901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, United States

https://www.youtube.com/about/policies/

 

ปลั๊กอินทั้งหมดถูกระบุด้วยชื่อแบรนด์ของ ผู้ปฎิบัติการที่เกี่ยวข้องได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter), ยูทูบ(YouTube) หากท่านโต้ตอบกับปลั๊กอิน เช่น การกดวีดีโอบนยูทูป ข้อมูลจะถูกโอนโดยตรงจากเบราว์เซอร์ของท่านไปยังผู้ปฏิบัติการและถูกบันทึกโดยผู้ปฏิบัติการ

มาตรการความปลอดภัยอะไรที่เราได้ดำเนินการเพื่อปกป้องข้อมูลของท่านที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

เราได้ใช้มาตรการความปลอดภัยด้านเทคนิคและด้านองค์กรตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ของบริษัท จากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต การใช้ผิดประเภท สูญหาย หรือถูกทำลาย

เราจะจัดการกับข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งไปและกลับจากบริษัทอย่างไร

ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่ส่งไป และกลับจากบริษัทได้รับการป้องกันโดย มาตรการความปลอดภัยด้านเทคนิค และด้านองค์กรที่เหมาะสม และอาจเข้าถึงได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผล เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับได้กำหนด โดยบุคคลในฝ่ายที่กำหนด (เช่น ฝ่ายกฎหมาย, ฝ่ายควบคุมการปฏิบัติตามกฏระเบียบ, ฝ่ายบริหารความเสี่ยง) ทุกขั้นตอนของกระบวนการ รวมถึงเกณฑ์การค้นหาที่ใช้ จะถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานการตรวจสอบ ข้อมูลทั้งหมดจะถูกกำจัดหลังจากระยะเวลาการเก็บรักษาได้สิ้นสุดลง

อะไรที่ท่านควรพิจารณาเมื่อส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

อินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปจะไม่ถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และการส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต (เช่น ส่งไปยัง หรือจากเว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านข้อความอิเล็กทรอนิกส์) รวมไปถึงการดาวน์โหลดข้อมูลหรือไฟล์จากเว็บไซต์ของบริษัท อาจถูกเข้าถึงได้โดยบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจนำไปสู่การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือความผิดพลาดทางเทคนิค ถึงแม้ว่าทั้งผู้ส่งและผู้รับจะอยู่ในประเทศเดียวกัน ข้อมูลที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ตอาจถูกส่งข้ามพรมแดนระหว่างประเทศและส่งต่อไปยังประเทศที่มีระดับการป้องกันข้อมูลต่ำกว่าในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่

บริษัท ไม่สามารถรับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับความปลอดภัยของข้อมูลของท่านขณะที่ถูกส่งผ่านอินเทอร์เน็ตถึงบริษัท เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านอาจเลือกวิธีการสื่อสารอื่นกับบริษัทตามที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม

ท่านสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางใด?

หากท่านต้องการใช้สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อเราได้ผ่านทางช่องทางโทรศัพท์ อีเมล หรือ ไปรษณีย์ ดังต่อไปนี้

บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

 • 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 – 17.00 น. หรือ
 • ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร 1373 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ
 • อีเมล: customercare@allianz.co.th

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

 • 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 • ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 – 17.00 น. หรือ
 • ศูนย์ดูแลลูกค้าอลิอันซ์ อยุธยา โทร 1292 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ
 • อีเมล: contact_aagi@allianz.co.th สำหรับลูกค้าประกันวินาศภัย หรือ
 • อีเมล: DSR@allianz.co.th สำหรับลูกค้าประกันสุขภาพ

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ DPO_Report@allianz.co.th

เรามีความถี่ในการปรับปรุงคำชี้แจงข้อมูลส่วนบุคคลแค่ไหน?

เราทำการทบทวนคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นประจำ เราจะประกาศฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้ที่ https://www.allianz.co.th/th_TH/privacy-notice.html

บริษัทอาจทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเว็บไซต์ด้านบน หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อท่านอย่างมีนัยสำคัญ เราอาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงนั้นผ่านช่องทางการติดต่อที่ท่านกำหนดไว้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยภายหลังจากที่ประกาศในเว็บไซต์ของเรา

คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ข้อความระหว่าง 2 ภาษานั้นขัดหรือแย้งกัน ให้ใช้ภาษาไทยเป็นสำคัญ

คำชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ปรับปรุงเมื่อ 24 ตุลาคม 2566