กิจกรรมเพื่อสังคม, ความยั่งยืนที่อลิอันซ์ อยุธยา

we care for tomorrow
เราใส่ใจในวันพรุ่งนี้

อลิอันซ์ อยุธยา ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจตามนโยบายของกลุ่มอลิอันซ์ ด้วยวิสัยทัศน์หลักของกลุ่มอลิอันซ์ We secure your future เราจะสร้างอนาคตที่มั่นคง ดังนั้น นอกจากการดำเนินธุรกิจเพื่อเป็นหลักประกันทางการเงินที่มั่นคงแล้ว อลิอันซ์ ยังต้องการสร้างความมั่นคง ทั้งในมิติของสิ่งแวดล้อม และสังคมด้วย เพราะอลิอันซ์ ตระหนักดีว่า ความมั่นคงเพียงด้านใดด้านหนึ่งย่อมไม่สามารถทำให้เกิดความมั่นคงที่ยั่งยืนได้

อลิอันซ์ อยุธยา จึงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมทั้ง ยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ยังตระหนักถึงการสร้างและขยายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ ก็เพื่อผลักดันให้เกิดความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมในทั้งสามแกน ทั้ง ธุรกิจ สิ่งแวดล้อม และชุมชน (Environmental, Society, Governance หรือ ESG) เพราะ “เราใส่ใจในวันพรุ่งนี้” และเราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ “วันพรุ่งนี้” ของทุกคนมั่นคงและยั่งยืน