แผนประกันภัยกลุ่ม, SME SMART HEALTH

SME SMART HEALTH

สวัสดิการดีๆ เพื่อพนักงาน  คุ้มครองทั้งชีวิตและสุขภาพ
มีผลประโยชน์ความคุ้มครอง
ให้เลือกหลากหลาย ตอบโจทย์
ทุกความต้องการ
ไม่ต้องสำรองจ่าย
เมื่อเข้ารับการรักษากับสถานพยาบาล
ในเครือข่ายกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ
เพียงแสดงบัตรประชาชน
มีอัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัย
ตามขนาดขององค์กร
  • ให้ความคุ้มครองทั้งประกันชีวิต และ ประกันสุขภาพ
  • ให้ความคุ้มครองครอบคลุมถึงคู่สมรสและบุตร
  • ไม่ต้องแถลงสุขภาพ
  • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 ปี - 65 ปี โดยอายุเฉลี่ยของพนักงานทั้งกลุ่มไม่รวมถึงคู่สมรสและบุตร จะต้องไม่เกิน 45 ปี
  • พนักงานทั้งหมดจะต้องเข้าร่วมทำประกันภัยทุกคน
  • เป็นพนักงานประจำที่ปฎิบัติงานอย่างแท้จริงตามหน้าที่เต็มเวลาตามปกติ
  • ระยะเวลาเอาประกันภัยเป็นแบบปีต่อปี
  • เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทฯ
แพทย์ทางไกล (Telemedicine)
ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
เช่น การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บที่เป็นอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้รับการรักษาการวินิจฉัยโรค การปรึกษา หรือจ่ายยาให้ในระหว่างเวลา  90  วัน ก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมฉบับนี้เริ่มมีผลบังคับ

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.