ประกันธุรกิจ, แผนประกัน master sme

 

 

 

 

 

 

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

 • คุ้มครองเพิ่มขึ้นด้วยเบี้ยประกันภัยเบาๆ แผนต่ำสุด เริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท มี 2 แผนให้เลือก
 • คุ้มครองสถานประกอบการของคุณ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ กระจกอาคาร เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์ไฟฟ้า สต๊อกสินค้า เครื่องจักร จากภัยจากโจรกรรม ไฟไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร แรงดันไฟฟ้าเกินกำหนด ระเบิด น้ำท่วม ภัยจากยานพาหนะและอากาศยาน รวมถึงภัยจากธรรมชาติต่างๆ 
 • คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัทซึ่งเก็บไว้ภายในอาคาร
 • ชดเชยค่าเสียหายจากการจราจล นัดหยุดงาน
 • ดูแลค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา วิศวกร สถาปนิกเพื่อทำการซ่อมแซม รื้อถอน ทำลาย ขนย้ายซากทรัพย์สินที่เสียหาย
 • ดูแลรับผิดชอบต่อชีวิต ทรัพย์สิน ความบาดเจ็บ ของบุคคลภายนอกที่อยู่ในอาคาร
 • มีเงินชดเชยรายได้กรณีไม่สามารถดำเนินกิจการและค่าเช่าสถานที่เพื่อประกอบธุรกิจชั่วคราว
 • ดูแลความเสียหายของแผ่นป้ายโฆษณาต่างๆ ติดกับตัวอาคาร ขนาดความกว้างและความยาวไม่เกิน 6 เมตร ที่โดยเกิดจากอุบัติเหตุและการลักทรัพย์
 • สามารถซื้อความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล และความคุ้มครองจากน้ำท่วมเพิ่มได้
 • ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
 • ผู้ขอเอาประกันภัย ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • สามารถดูเงื่อนไขการรับประกันภัยและข้อยกเว้นเพิ่มเติมได้โดยคลิกปุ่มเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์
 • เบี้ยประกันภัยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย