ประกันธุรกิจ, แผนประกัน master sme

แผนประกันธุรกิจ Master SME อลิอันซ์ อยุธยา

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

 • คุ้มครองเพิ่มขึ้นด้วยเบี้ยประกันภัยเบาๆ แผนต่ำสุด เริ่มต้นเพียงวันละ 3 บาท มี 2 แผนให้เลือก
 • คุ้มครองสถานประกอบการของคุณ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ กระจกอาคาร เครื่องใช้สำนักงาน อุปกรณ์ไฟฟ้า สต๊อกสินค้า เครื่องจักร จากภัยจากโจรกรรม ไฟไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร แรงดันไฟฟ้าเกินกำหนด ระเบิด น้ำท่วม ภัยจากยานพาหนะและอากาศยาน รวมถึงภัยจากธรรมชาติต่างๆ 
 • คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคลของพนักงานบริษัทซึ่งเก็บไว้ภายในอาคาร
 • ชดเชยค่าเสียหายจากการจราจล นัดหยุดงาน
 • ดูแลค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา วิศวกร สถาปนิกเพื่อทำการซ่อมแซม รื้อถอน ทำลาย ขนย้ายซากทรัพย์สินที่เสียหาย
 • ดูแลรับผิดชอบต่อชีวิต ทรัพย์สิน ความบาดเจ็บ ของบุคคลภายนอกที่อยู่ในอาคาร
 • มีเงินชดเชยรายได้กรณีไม่สามารถดำเนินกิจการและค่าเช่าสถานที่เพื่อประกอบธุรกิจชั่วคราว
 • ดูแลความเสียหายของแผ่นป้ายโฆษณาต่างๆ ติดกับตัวอาคาร ขนาดความกว้างและความยาวไม่เกิน 6 เมตร ที่โดยเกิดจากอุบัติเหตุและการลักทรัพย์
 • สามารถซื้อความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล และความคุ้มครองจากน้ำท่วมเพิ่มได้
 • ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
 • ผู้ขอเอาประกันภัย ควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • สามารถดูเงื่อนไขการรับประกันภัยและข้อยกเว้นเพิ่มเติมได้โดยคลิกปุ่มเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์
 • เบี้ยประกันภัยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรแสตมป์แล้ว
 • การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย