ข้อพึงปฎิบัติพนักงาน

หากท่านมีข้อมูลหรือเบาะแสเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบริษัทในกลุ่มอลิอันซ์ ที่อาจขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับหรือกฎระเบียบภายในของบริษัท ท่านสามารถแจ้งแบะแสได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้  SpeakUp@Allianz