บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยภายใต้ อลิอันซ์ อยุธยา ซึ่งดำเนินธุรกิจประกันในประเทศไทยมากว่า 70 ปี ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง เราช่วยดูแลลูกค้ากว่าล้านรายทั่วประเทศ ให้ได้รับความคุ้มครองและมั่นใจในการใช้ชีวิต ด้วยแบบประกันของเรา ไม่ว่าจะเป็น ประกันยานพาหนะ ประกันบ้านและที่อยู่อาศัย ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ และประกันเพื่อธุรกิจองค์กร ฯลฯ เราเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอลิอันซ์ ซึ่งเป็นแบรนด์ประกันอันดับหนึ่งของโลกตั้งแต่ปี 2019 – 2022 (จากการจัดอันดับของ Interbrand) และหนึ่งในผู้ให้บริการด้านการเงินที่ใหญ่ที่สุดของโลก ให้บริการลูกค้ากว่า 126 ล้านรายในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก
ประกันภัยรถยนต์ ดูทั้งหมด
ประกันภัยการเดินทาง ดูทั้งหมด
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ดูทั้งหมด
ประกันภัยบ้านและที่อยู่อาศัย ดูทั้งหมด
ประกันภัยโรคมะเร็ง ดูทั้งหมด
คณะผู้บริหาร อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย
ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินการ
บริษัทฯ ตั้งมั่นที่จะปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยได้เปิดเผยนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ ให้สาธารณชนทราบ รวมถึงแนวทางการเปิดเผยและสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันตามด้านล่าง
บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทฯ จึงได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพื่อเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption หรือ CAC) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2556 และได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 และได้รับมติการต่ออายุการรับรองทุก 3 ปี โดยครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทฯ รับทราบถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นตัวอย่างที่ดีในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์
898 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ ​10330