แจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์

ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยรถยนต์

1. การแจ้งอุบัติเหตุ 

    1.1 โทรศัพท์แจ้งเหตุทันทีที่หมายเลขโทรศัพท์ 1292 ตลอด 24 ชั่วโมง  กรณีเคลมสด  หรือเคลมที่ต้องมีการส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทออกตรวจสอบอุบัติเหตุ ณ          สถานที่เกิดเหตุ  รวมถึงกรณีรถหาย หรือไฟไหม้

    1.2 แจ้งเคลมออนไลน์ผ่าน Website ของบริษัทฯ  หรืออู่คู่สัญญาของบริษัท  กรณีเคลมแห้ง  หรือรถคันเอาประกันภัยเสียหายเล็กน้อยและไม่มีคู่กรณี

2. รายละเอียดที่ใช้ในการแจ้งอุบัติเหตุ  มีดังนี้

    2.1 เลขทะเบียนรถ  พร้อมจังหวัดทะเบียนรถ   

    2.2 เลขที่กรมธรรม์ และชื่อผู้เอาประกันภัย

    2.3 ชื่อผู้ขับขี่ขณะเกิดเหตุ

    2.4 สถานที่เกิดเหตุหรือจุดจอดรถหรือจุดนัดหมาย 

    2.5 ลักษณะการเกิดเหตุ รวมถึงรถหายหรือไฟไหม้

3. การตรวจสอบอุบัติเหตุ  บริษัทส่งเจ้าหน้าที่ไปยังสถานที่เกิดเหตุหรือสถานที่นัดหมายเพื่อตรวจสอบการเกิดเหตุ  ความเสียหาย  และความคุ้มครองตามกรมธรรม์  หรือทำการตรวจสอบอุบัติเหตุผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้   โดยแบ่งความเสียหายออกเป็นดังนี้

    3.1 กรณีมีความเสียหายเฉพาะรถคันที่เอาประกันภัย เช่น พลิกคว่ำ ไฟไหม้ สูญหาย เป็นต้น  เมื่อตรวจสอบแล้วอยู่ภายใต้เเงื่อนไขได้รับความคุ้มครอง  เจ้าหน้าที่จะออกใบรับรองความเสียหาย(ใบเคลม)  เพื่อนำรถไปจัดซ่อม ที่อู่คู่สัญญา  หรือจัดซ่อมเอง (แต่หากความเสียหาย 70%ขึ้นไปของทุนประกันภัย  ก็จะดำเนินการคืนทุนให้กับผู้ประกันภัย)

    3.2 กรณีมีคู่กรณี หรือทรัพย์สินอื่นๆเสียหาย  หากพบว่ารถคันที่เอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท  ก็จะออกใบรับรองความเสียหาย(ใบเคลม)  ให้กับผู้เอาประกันภัย และทุกฝ่าย เพื่อดำเนินการจัดซ่อมซึ่งสามารถให้บริษัทจัดซ่อมให้หรือนำไปจัดซ่อมเอง และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับทางบริษัทต่อไป

    3.3 กรณีการทำประกันภัย แบบคุ้มครองเฉพาะภัย เช่น 2+,3+  กรมธรรม์จะให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีการชนกับยานพาหนะทางบก   ส่วนประเภท 2,3 ไม่สามารถออกใบรับรองความเสียหาย(ใบเคลม)  สำหรับตัวรถประกันให้ได้ในทุกกรณี

    3.4 กรณีมีความเสียหายต่อชีวิต  ร่างกาย  เช่น  เสียชีวิต  หรือได้รับบาดเจ็บ  และรถคันที่เอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาท   

            3.4.1 กรณีได้รับบาดเจ็บ  สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาล  โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาให้  จากนั้นก็จะมีการนัดหมายเจรจาค่าสินไหมทดแทนกับทางบริษัทต่อไป

            3.4.2 กรณีเสียชีวิต  ทางทายาทหรือผู้เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการขั้นตอนของกฎหมายและประเพณีที่เกี่ยวข้อง  บริษัทจะได้ทำการนัดหมายเจรจาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อไป

4. ขั้นตอนและวิธีการในการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

    4.1 กรณีให้บริษัทจัดซ่อม ให้นำใบรับรองความเสียหาย(ใบเคลม)  ติดต่อยังอู่คู่สัญญาของบริษัท เพื่อจัดการซ่อมแซมให้  หรือเข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลที่เป็นคู่สัญญาของบริษัทโดยไม่ต้องสำรองจ่าย

    4.2 กรณีประสงค์จัดซ่อมเอง หรือ ไปรักษาพยาบาลเอง หรือ ประสงค์ที่จะได้รับการชดใช้ ค่าสินไหมเป็นเงิน จะใช้เอกสารดังนี้

เอกสารหลักฐานที่ใช้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

             (1) กรณีการจัดซ่อมรถยนต์ในศูนย์บริการ (ห้าง) หรือ อู่ คู่สัญญาของบริษัทประกันภัย ให้ใช้เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

                   (1.1) กรณีรถยนต์ผู้เอาประกันภัย ให้ใช้เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

                           (ก) ใบรับรองความเสียหาย (ใบเคลม)

                           (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารหลักฐานที่ทางราชการออกให้ของผู้ส่งมอบรถยนต์เข้าซ่อม

                   (1.2) กรณีรถยนต์คู่กรณี นอกจากใช้เอกสารตาม (1.1) แล้ว ต้องมีเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

                           (ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)ของเจ้าของ หรือผู้มีสิทธิครอบครองรถยนต์คู่กรณี

                           (ข) หนังสือมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน) หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีเป็นนิติบุคคล)

                           (ค) สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ

             (2) กรณีการจัดซ่อมรถยนต์ในศูนย์บริการ (ห้าง) หรืออู่ ที่ไม่ใช่คู่สัญญาของบริษัทประกันภัย ให้ใช้เอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้

                   (2.1) การประเมินความเสียหายก่อนการจัดซ่อม ให้ใช้เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

                           (ก) กรณีรถยนต์ผู้เอาประกันภัย ให้ใช้เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

                                1) ใบรับรองความเสียหาย (ใบเคลม)

                                2) หนังสือมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน) หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีเป็นนิติบุคคล)

                                3) ใบประเมินราคาค่าซ่อม

                                4) ภาพถ่ายความเสียหายของรถยนต์ตามใบประเมินราคาค่าซ่อมที่เกิดจากอุบัติเหตุ

                           (ข) กรณีรถยนต์คู่กรณี นอกจากใช้เอกสารตาม (ก) แล้ว ให้มีเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

                                1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน      นิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีเป็นนิติบุคคล)ของเจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองรถยนต์คู่กรณี

                                2) สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ

                   (2.2) การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีรถซ่อมแล้วเสร็จ ให้ใช้เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

                           (ก) กรณีรถยนต์ผู้เอาประกันภัย ให้ใช้เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

                                1) ใบรับรองความเสียหาย (ใบเคลม)

                                2) ใบเสร็จรับเงิน และหรือใบกำกับภาษี

                                3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางในกรณีเป็นผู้เอาประกันภัย หรือ สำเนาหนังสือ รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ(กรณีเป็นนิติบุคคล)

                                4) หนังสือมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน) หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีเป็นนิติบุคคล)

                                5) ภาพถ่ายรถยนต์ และชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์รถยนต์ระหว่างซ่อม และภายหลังจัดซ่อมเสร็จ

                                6) หลักฐานการตรวจสภาพรถยนต์ที่จัดซ่อมแล้วเสร็จ

                           (ข) กรณีรถยนต์คู่กรณี นอกจากใช้เอกสารตาม (ก) 1) และ 4) แล้ว ให้มีเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้ด้วย

                                1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

                                    นิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีเป็นนิติบุคคล) ของเจ้าของ

                                    หรือผู้มีสิทธิครอบครองรถยนต์คู่กรณี

                                2) สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ

             (3) กรณีรถยนต์เสียหายสิ้นเชิง (Total Loss) ให้ใช้เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

                   (3.1) กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผลประโยชน์

                           (ก) ใบรับรองความเสียหาย (ใบเคลม)

                           (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางในกรณีเป็นผู้เอาประกันภัย หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ(กรณีเป็นนิติบุคคล)

                           (ค) หนังสือมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน) หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีเป็นนิติบุคคล)

                           (ง) หนังสือแสดงความประสงค์ขอโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์และรับโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

                           (จ) คู่มือจดทะเบียนรถ

                           (ฉ) สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี

                           (ช) สำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งการเป็นผู้จัดการมรดก (กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต)

                   (3.2) กรณีสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประโยชน์ นอกจากใช้เอกสารตาม (3.1) แล้ว  ให้มีเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

                           (ก) เอกสารการเช่าหรือเช่าซื้อรถยนต์

                           (ข) หนังสือสละสิทธิ์ในการรับค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยรถยนต์

             (4) กรณีรถยนต์สูญหาย ให้ใช้เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

                   (4.1) กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับผลประโยชน์

                           (ก) ใบรับรองความเสียหาย (ใบเคลม)

                           (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทางในกรณีเป็นผู้เอาประกันภัย หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ(กรณีเป็นนิติบุคคล)

                           (ค) หนังสือมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน) หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีเป็นนิติบุคคล)

                           (ง) แบบหนังสือแสดงความประสงค์ขอโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์และรับโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์

                           (จ) คู่มือจดทะเบียนรถ

                           (ฉ) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล)

                           (ช) สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี

                           (ซ) สำเนาคำสั่งศาลที่แต่งตั้งการเป็นผู้จัดการมรดก (กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต)

                           (ฌ) เอกสารการยกเลิกการใช้รถ

                   (4.2) กรณีสถาบันการเงิน หรือบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประโยชน์ นอกจากใช้เอกสารตาม (4.1) แล้ว  ให้มีเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

                           (ก) เอกสารการเช่าหรือเช่าซื้อรถยนต์

                           (ข) หนังสือสละสิทธิ์ในการรับค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยรถยนต์

             (5) กรณีบาดเจ็บ ทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะ ให้ใช้เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

                   (ก) สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี

                   (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบอนุญาตขับขี่หรือหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานอื่นที่รับรองตัวตนของผู้ประสบภัย

                   (ค) หนังสือมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)

                   (ง) ใบรับรองแพทย์ และ/หรือประวัติการรักษาของแพทย์

                   (จ) ต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล หรือสำเนาใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล ในกรณีที่มีหลักฐานแสดงว่ายังไม่ได้รับชดใช้เต็มจำนวนตามใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว

             (6) กรณีผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลภายนอกเสียชีวิต ให้ใช้เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

                   (ก) สำเนาใบมรณบัตร

                   (ข) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต หรือหนังสือเดินทาง (กรณีผู้เสียชีวิตเป็นบุคคลต่างด้าว)

                   (ค) เอกสารแสดงการเป็นทายาททุกคนของผู้เสียชีวิต ได้แก่ สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น

                   (ง) เอกสารของทายาททุกคนของผู้เสียชีวิตที่รับค่าสินไหมทดแทน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น

                   (จ) คำสั่งศาลให้บุคคลทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์ (กรณีทายาทผู้เสียชีวิตเป็นผู้เยาว์)

                   (ฉ) หนังสือรับรองการยืนยันการเป็นทายาทของสถานทูตหรือสถานกงสุล พร้อมคำแปลเป็นภาษาไทย (กรณีเป็นทายาทของบุคคลต่างด้าว)

                   (ช) หนังสือมอบอำนาจของทายาท และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจ(กรณีทายาทมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน)

                   (ซ) สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี

             (7) ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ หรือค่าเสื่อมราคารถให้ใช้เอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้

                   (ก) ต้นฉบับหรือสำเนาใบรับรองความเสียหาย (ใบเคลม)

                   (ข) สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ

                   (ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ

                   (ง) หนังสือมอบอำนาจ และ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ และ ผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของรถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน) หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (กรณีเป็นนิติบุคคล)

                   (จ) หลักฐานที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ หรือค่าเสื่อมราคารถ เช่น สำเนาใบนำรถเข้าซ่อม/ใบรับรถ รายการอะไหล่ที่ใช้ในการจัดซ่อม สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าซ่อม (ถ้ามี)

             (8) กรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

                   (ก) ต้นฉบับใบรับรองความเสียหาย (ใบเคลม)

                   (ข) เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน

                   (ค) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของทรัพย์สิน

                   (ง) หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ (กรณีเจ้าของทรัพย์สินมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน) หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ(กรณีเป็นนิติบุคคล)

                   (จ) หลักฐานที่แสดงรายละเอียดความเสียหาย มูลค่า ระยะเวลาการจัดซ่อม เป็นต้น

 

ระยะเวลาการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลา 7 วัน กรณีเป็นกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือ 15 วัน  กรณีเป็นกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ นับตั้งแต่วันที่ตกลงกันได้และบริษัทได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์จะให้บริษัททบทวนผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัทจะดำเนินการทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอให้ทบทวนหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

1.       Call Center 1292

2.       Email  Claim-service@allianz.co.th

3.       สาขาของบริษัททั่วประเทศ

ekomi

Allianz global customer satisfaction rating

4.5/5

150 Reviews

That's what client said about us

, 12/06/2024

ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

, 12/06/2024

ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ 1292 หรืออีเมล csc@allianz.co.th
โทร 1373 หรือ email: customercare@allianz.co.th