ประกันรถยนต์ ชั้น 1, ประกันรถ

 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

 • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์
 • เลือกได้ซ่อมศูนย์หรืออู่ในเครือ
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

ประกันรถยนต์ ชั้น 1, คุ้มครองคุณและรถ
ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทุกกรณีของตัวรถยนต์ รวมไปถึงการสูญเสียจากรถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ และภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ยังให้คุ้มครองการบาดเจ็บของผู้ขับขี่และผู้โดยสารในรถจากอุบัติเหตุรวมถึงการบาดเจ็บและเสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหายของบุคคลภายนอก
ประกันรถยนต์ ชั้น 1, ดูแลค่ารักษาพยาบาล
ให้การคุ้มครองผู้ขับขี่ในกรณีหากเกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดคิด โดยไม่จำกัดว่าผู้ขับขี่จะต้องเป็นเจ้าของรถยนต์เท่านั้น
ประกันรถยนต์ ชั้น 1, ช่วยเหลือฉุกเฉิน
ให้ลูกค้าสบายใจด้วยความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะเป็น รถยก จัดส่งน้ำมัน กุญแจสำรอง รวมถึงให้คำปรึกษาและจัดหาช่างเทคนิค

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 คุ้มครองเต็มจำนวนสำหรับความเสียหายของตัวรถ การบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะในร่างกายหรือชีวิตของบุคคลในรถ และความเสียหายต่อบุคคลภายนอกเต็มตามจำนวนเงินเอาประกันภัย อีกทั้งยังมีวงเงินสำหรับการประกันตัวผู้ขับขี่ ในกรณีที่ผู้ขับขี่ประมาทเลินเล่อทำให้ผู้อื่นเสียหาย โดยไม่จำกัดว่าผู้ขับขี่จะต้องเป็นเจ้าของรถยนต์เท่านั้น

 • ให้ความคุ้มครองครอบคลุม และอุ่นใจด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน ฟรี 24 ชั่วโมง (บริการยกรถ/ลากรถ บริการจัดส่งน้ำมัน บริการกุญแจสำรอง)
 • คุ้มครองค่าเปลี่ยนสารเหลวในรถยนต์ 100% กรณีเกิดอุบัติเหตุ
 • คุ้มครองค่าเปลี่ยนยาง 100% กรณีเกิดอุบัติเหตุและอายุยางไม่เกิน 2 ปี
 • คุ้มครองค่าเปลี่ยน แบตเตอรี่ 100% กรณีเกิดอุบัติเหตุและอายุแบตเตอรี่ไม่เกิน 2 ปี
 • มั่นใจได้เรื่องงานซ่อม มีอู่ซ่อมที่ได้มาตรฐาน A+ มากกว่า 100 แห่ง และอู่มาตรฐานอื่นๆ รวมทั้งอู่ห้างในสัญญาอีกมากกว่า 700 แห่ง ทั่วประเทศไทย
 • บริการซ่อมสีรถแบบเร่งด่วน เสร็จภายใน 24 ชั่วโมง กรณีเสียหายไม่เกิน 3 แผล ไม่มีความเสียหายแบบบุบ/ยุบ/โก่ง และไม่มีการซ่อมโดยต้องเปลี่ยนอะไหล่

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

 • คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากอุบัติเหตุทั่วไป รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม
 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาล ให้กับผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารในรถที่เอาประกันภัย 
 • คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ทั้งชีวิต และทรัพย์สิน
 • แผนประกันภัยนี้จำกัดอายุรถไม่เกิน 15 ปี สำหรับอู่ประกัน และไม่เกิน 10 ปี สำหรับอู่ห้าง
 • แผนประกันภัยนี้รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) คุ้มครอง 7 ที่นั่งรวมคนขับ (1+6)
 • ตรวจสภาพรถก่อนการรับประกันภัย กรณีอายุรถมากกว่า 1 ปี
 • ทุนประกันภัยไม่ต่ำกว่า 80% ของราคาตลาด (อ้างอิงจาก Sum Insured Guide-Red Book)
 • การจำแนกพื้นที่ผู้ขับขี่ขึ้นอยู่กับจังหวัดที่จดทะเบียนรถยนต์
 • แผนประกันภัยนี้เป็นแบบไม่ระบุผู้ขับขี่ และไม่สามารถระบุผู้ขับขี่เพื่อให้เบี้ยประกันภัยลดลงได้
 • คุ้มครองอุปกรณ์เครื่องตกแต่งที่นอกเหนือจากมาตรฐานของโรงงานประกอบรถยนต์ หรือศูนย์จำหน่ายรถยนต์ไม่เกิน 20,000 บาทต่อครั้ง และไม่สามารถแจ้งซื้อเพิ่มเติมได้
 • เบี้ยประกันภัยนี้เป็นเบี้ยประกันภัย ที่มีการคำนวณส่วนลดกล้องติดรถยนต์เรียบร้อยแล้ว
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
 • เอกสารนี้มิใช่เอกสารที่จัดทำให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นการเฉพาะเจาะจง ผู้ขอเอาประกันภัยจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจโดยละเอียดก่อนตัดสินใจเสนอขอเอาประกันภัย

Swipe to view more

ประกันภัยชั้น 1
ประกันภัยชั้น 2+
(แผนยอดนิยม)
ประกันภัยชั้น 3+
ประกันภัยชั้น 3
การเกิดอุบัติเหตุทุกกรณี
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
การเฉี่ยวชนกับยานพาหนะทางบก
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่คุ้มครอง
สูญหาย
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
ไฟไหม้
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
น้ำท่วมและภัยธรรมชาติ
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย
ความคุ้มครองตามจำนวนเงินเอาประกันภัยน้ำท่วม (สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้)
ความคุ้มครองตามจำนวนเงินเอาประกันภัยน้ำท่วม (สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้)
ไม่คุ้มครอง
เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ
คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท/คน
คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท/คน
คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท/คน
คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล
คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท/คน
คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท/คน
คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท/คน
คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท/คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา
คุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท
คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท
คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท
คุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท
บุคคล
คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท/คน และ 10,000,000 บาท/ครั้ง
คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท/คน และ 10,000,000 บาท/ครั้ง
คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท/คน และ 10,000,000 บาท/ครั้ง
คุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท/คน และ 10,000,000 บาท/ครั้ง
ทรัพย์สิน
คุ้มครองสูงสุด 2,500,000 บาท/ครั้ง
คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท/ครั้ง
คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท/ครั้ง
คุ้มครองสูงสุด 1,000,000 บาท/ครั้ง
บริการยกรถ/ลากรถ
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
บริการจัดส่งน้ำมัน
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
ปรึกษาทางด้านเทคนิค
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
บริการกุญแจสำรอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง
คุ้มครอง

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ให้ความคุ้มครองดังนี้

 1. ความเสียหายต่อตัวรถยนต์จากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือถูกโจรกรรม
 2. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือทรัพย์สินเสียหาย
 3. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลพร้อมค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
 4. การประกันตัวผู้ขับขี่
เรามีอู่ในสัญญาให้บริการมากกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ และให้คุณมั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยอู่ที่ได้มาตรฐาน A+ มากกว่า 100 แห่ง นอกเหนือจากนี้เรายังให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เช่น บริการรถยก/ลาก บริการจัดส่งน้ำมัน หรือจัดส่งกุญแจสำรอง ตลอด 24 ชม. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ตามเงื่อนไขของบริษัท)
อายุรถ 2-15 ปี อย่างไรก็ตามรถยนต์บางยี่ห้อไม่สามารถรับประกันภัยภายใต้แผนประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 นี้ได้ โปรดติดต่อบริษัท หรือตัวแทนของบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย