เคลมประกันภัยการเดินทาง

การเคลมค่ารักษาพยาบาล ระหว่างเดินทาง

 1. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน/ต้นฉบับใบรับรองแพทย์
 2. ตารางการเดินทาง ตั๋วโดยสาร และ/หรือ หางตั๋ว เป็นต้น ซึ่งแสดงเวลาเดินทางไปและกลับ
 3. สำเนาหนังสือเดินทาง
 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (สำหรับโอนค่าสินไหมทดแทน)
 5. เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่บริษัทร้องขอ
 1. กรอกรายละเอียดแบบเรียกร้อง ดาวน์โหลด
 2. แจ้งเคลมผ่านทางโทรศัพท์ กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2342-3237 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  หรือผ่าน E-mail : claim-TH@allianz.com
 3. ส่งเอกสาร มาที่บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 1091/335 ชั้น 7 อาคารซิตี้ลิงค์ ซอยเพชรบุรี 35 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-234-3237
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะกรมธรรม์ที่ ขายผ่าน AWP Service
 • บริษัทจะโอนเงินค่าสินไหมทดแทนเข้าบัญชีออมทรัพย์ทุกธนาคาร (ยกเว้น ธ. ออมสิน, ธ. อิสลาม, ธ. ธกส, ธ. ธอส) หรือ เช็คสั่งจ่ายกรณีไม่มี book bank
ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 15 วัน หลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้ร้องขอและตามหลักการพิจารณาสินไหมทดแทน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์จะให้บริษัททบทวนผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัทจะดำเนินการทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอให้ทบทวนหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงพร้อมหลักฐานของผู้ลงนาม ถูกต้องครบถ้วน ระยะเวลาการทำจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯ ได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว 

เคลม ความล่าช้าในการเดินทาง

 1. สำเนาหนังสือยืนยันจากสายการบินหรือผู้ขนส่งในความล่าช้าครั้งนี้ พร้อมระบุสาเหตุ วันและเวลาสำหรับเที่ยวบินเก่าและใหม่
 2. สำเนาหนังสือแสดงความรับผิดชอบของสายการบิน ในกรณีที่ทำให้เกิดความล่าช้านี้ขึ้น
 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (สำหรับโอนค่าสินไหมทดแทน)
 4. เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่บริษัทร้องขอ
 1. กรอกรายละเอียดแบบเรียกร้อง ดาวน์โหลด
 2. แจ้งเคลมผ่านทางโทรศัพท์ กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2342-3237 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  หรือผ่าน E-mail : claim-TH@allianz.com
 3. ส่งเอกสาร มาที่บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 1091/335 ชั้น 7 อาคารซิตี้ลิงค์ ซอยเพชรบุรี 35 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-234-3237
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะกรมธรรม์ที่ ขายผ่าน AWP Service
 • บริษัทจะโอนเงินค่าสินไหมทดแทนเข้าบัญชีออมทรัพย์ทุกธนาคาร (ยกเว้น ธ. ออมสิน, ธ. อิสลาม, ธ. ธกส, ธ. ธอส) หรือ เช็คสั่งจ่ายกรณีไม่มี book bank
ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 15 วัน หลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้ร้องขอและตามหลักการพิจารณาสินไหมทดแทน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์จะให้บริษัททบทวนผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัทจะดำเนินการทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอให้ทบทวนหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงพร้อมหลักฐานของผู้ลงนาม ถูกต้องครบถ้วน ระยะเวลาการทำจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯ ได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว 

การพลาดการต่อเที่ยวบิน

 1. สำเนาหนังสือยืนยันจากสายการบินหรือผู้ขนส่งในความล่าช้าครั้งนี้ พร้อมระบุสาเหตุ วันและเวลาสำหรับเที่ยวบินเก่าและใหม่
 2. สำเนาหนังสือยืนยันจำนวนเงินที่สายการบินหรือผู้ขนส่งได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว
 3. สำเนาใบเสร็จสำหรับค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเครื่องดื่มที่จำเป็น
 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (สำหรับโอนค่าสินไหมทดแทน)
 5. เอกสารเพิ่มเติมตามที่บริษัทร้องขอ
 1. กรอกรายละเอียดแบบเรียกร้อง ดาวน์โหลด
 2. แจ้งเคลมผ่านทางโทรศัพท์ กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2342-3237 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  หรือผ่าน E-mail : claim-TH@allianz.com
 3. ส่งเอกสาร มาที่บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 1091/335 ชั้น 7 อาคารซิตี้ลิงค์ ซอยเพชรบุรี 35 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-234-3237
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะกรมธรรม์ที่ ขายผ่าน AWP Service
 • บริษัทจะโอนเงินค่าสินไหมทดแทนเข้าบัญชีออมทรัพย์ทุกธนาคาร (ยกเว้น ธ. ออมสิน, ธ. อิสลาม, ธ. ธกส, ธ. ธอส) หรือ เช็คสั่งจ่ายกรณีไม่มี book bank
ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 15 วัน หลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้ร้องขอและตามหลักการพิจารณาสินไหมทดแทน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์จะให้บริษัททบทวนผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัทจะดำเนินการทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอให้ทบทวนหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงพร้อมหลักฐานของผู้ลงนาม ถูกต้องครบถ้วน ระยะเวลาการทำจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯ ได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว 

การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

 1. หนังสือยืนยันจากสายการบินหรือผู้ขนส่ง พร้อมระบุวัน และเวลา สำหรับกระเป๋าเดินทางล่าช้า
 2. เอกสารนำส่งกระเป๋าจากสายการบิน พร้อมระบุวันและเวลา
 3. ใบเสร็จสำหรับเสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายที่จำเป็น
 4. หนังสือยืนยันจำนวนเงินที่สายการบินหรือผู้ขนส่งได้จ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยแล้ว
 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (สำหรับโอนค่าสินไหมทดแทน)
 6. เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่บริษัทร้องขอ
 1. กรอกรายละเอียดแบบเรียกร้อง ดาวน์โหลด
 2. แจ้งเคลมผ่านทางโทรศัพท์ กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2342-3237 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  หรือผ่าน E-mail : claim-TH@allianz.com
 3. ส่งเอกสาร มาที่บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 1091/335 ชั้น 7 อาคารซิตี้ลิงค์ ซอยเพชรบุรี 35 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 02-234-3237
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะกรมธรรม์ที่ ขายผ่าน AWP Service
 • บริษัทจะโอนเงินค่าสินไหมทดแทนเข้าบัญชีออมทรัพย์ทุกธนาคาร (ยกเว้น ธ. ออมสิน, ธ. อิสลาม, ธ. ธกส, ธ. ธอส) หรือ เช็คสั่งจ่ายกรณีไม่มี book bank
ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 15 วัน หลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้ร้องขอและตามหลักการพิจารณาสินไหมทดแทน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์จะให้บริษัททบทวนผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัทจะดำเนินการทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอให้ทบทวนหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงพร้อมหลักฐานของผู้ลงนาม ถูกต้องครบถ้วน ระยะเวลาการทำจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯ ได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว 

เคลมการสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และ/หรือ ทรัพย์สินส่วนตัวภายในกระเป๋าเดินทาง / เงินสดและเช็คเดินทาง

 1. สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ
 2. สำเนาหนังสือยืนยันการสูญหายหรือเสียหายจากสายการบินหรือผู้ขนส่งหรือผู้จัดการโรงแรมระบุรายละเอียดการสูญหาย
 3. สำเนาใบเสร็จรับเงินของทรัพย์สินที่สูญหายหรือเสียหาย
 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (สำหรับโอนค่าสินไหมทดแทน)
 5. เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่บริษัทร้องขอ
 1. กรอกรายละเอียดแบบเรียกร้อง ดาวน์โหลด
 2. แจ้งเคลมผ่านทางโทรศัพท์ กรุณาติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2342-3237 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  หรือผ่าน E-mail : claim-TH@allianz.com
 3. ส่งเอกสาร มาที่บริษัท เอ ดับเบิลยู พี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 1091/335 ชั้น 7 อาคารซิตี้ลิงค์  ซอยเพชรบุรี  35  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  แขวงมักกะสัน  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400 โทร 02- 234 3237
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะกรมธรรม์ที่ ขายผ่าน AWP Service
 • บริษัทจะโอนเงินค่าสินไหมทดแทนเข้าบัญชีออมทรัพย์ทุกธนาคาร (ยกเว้น ธ. ออมสิน, ธ. อิสลาม, ธ. ธกส, ธ. ธอส) หรือ เช็คสั่งจ่ายกรณีไม่มี book bank
ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 15 วัน หลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้ร้องขอและตามหลักการพิจารณาสินไหมทดแทน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์จะให้บริษัททบทวนผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัทจะดำเนินการทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอให้ทบทวนหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงพร้อมหลักฐานของผู้ลงนาม ถูกต้องครบถ้วน ระยะเวลาการทำจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯ ได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ 1292 หรืออีเมล csc@allianz.co.th
โทร 1373 หรือ email: customercare@allianz.co.th