แอปพลิเคชัน My Allianz

การเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัยกับอลิอันซ์ อยุธยา

การเวนคืนกรมธรรม์ คือ การที่ผู้เอาประกันภัยขอยกเลิกกรมธรรม์ โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินตามมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่กำหนดอยู่ในตารางมูลค่ากรมธรรม์
ซึ่งการเวนคืนดังกล่าวจะถือว่าความคุ้มครองตามกรมธรรม์ สัญญาหลัก และสัญญาเพิ่มเติมนั้นได้สิ้นสุดลงตามมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์

ทางเลือก หากผู้เอาประกันภัยไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัย แต่ยังคงต้องการรับความคุ้มครอง มีดังต่อไปนี้

1. เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา บริษัทจะนำมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ทั้งหมดที่มีอยู่ไปคำนวณเป็นเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามจำนวนเงินเอาประกันภัยเดิม แต่ระยะเวลาในการเอาประกันภัยจะลดลง 
 

2. เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ บริษัทจะนำมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ทั้งหมดที่มีอยู่ไปคำนวณเป็นเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว โดยผู้เอาประกันภัยจะยังมีความคุ้มครองตามระยะเวลาเอาประกันภัยเดิม แต่จำนวนเงินเอาประกันภัยอาจลดลง ขึ้นอยู่กับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่มีอยู่

สำหรับใครที่ต้องการขอเวนคืนกรมธรรม์ ควรทำความเข้าใจเรื่องดังต่อไปนี้ก่อนทำการเวนคืนกรมธรรม์
  • จะขอเวนคืนกรมธรรม์ได้ต่อเมื่อกรมธรรม์มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์เกิดขึ้นแล้ว โดยทั่วไปมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์จะเกิดขึ้นในปีที่ 2 หรือปีที่ 3
    เป็นต้นไป แบบประกันบางแบบไม่สามารถขอเวนคืนกรมธรรม์ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์
  • เสียโอกาสในการได้รับความคุ้มครอง รวมถึงสิทธิต่างๆ ตามกรมธรรม์ฉบับเดิม
  • จำนวนเงินเวนคืนกรมธรรม์ที่จะได้รับคืนนั้น จะน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระไปแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีแรกๆ ของการทำประกัน 
  • การซื้อประกันฉบับใหม่อาจต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยที่สูงขึ้น เนื่องจากอายุที่เพิ่มขึ้น หรือสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง
  • กรณีเวนคืนกรมธรรม์ ที่ทำให้กรมธรรม์สิ้นผลบังคับก่อนระยะเวลา 10 ปี สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้ก่อนหน้านี้จะถือว่าไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร ผู้เอาประกันภัยอาจถูกเรียกภาษีคืน
1. ติดต่อตัวแทนบริการเพื่อให้ทางตัวแทนช่วยตรวจสอบสิทธิ์ที่มีอยู่ในกรมธรรม์ รวมถึงมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ที่จะได้ รวมไปถึงเอกสารต่างๆ
  เพื่อดำเนินการขอเวนคืนกรมธรรม์ หรือ

2. ผู้เอาประกันภัยส่งเอกสารดังต่อไปนี้มายังบริษัทเพื่อพิจารณา

  • เล่มกรมธรรม์ประกันชีวิต (หากกรมธรรม์สูญหาย ต้องแนบบันทึกประจำวันแจ้งกรมธรรม์สูญหาย) กรณีกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ต้องส่งคืนกรมธรรม์
  • หนังสือขอเวนคืนกรมธรรม์  ตามที่บริษัทกำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร พร้อมระบุเลขที่กรมธรรม์ประกันภัยที่ต้องการขอเวนคืน และลงลายมือชื่อผู้เอาประกันภัย* พร้อมพยาน 2 ท่าน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อ*
* กรุณาลงลายมือชื่อให้เหมือนกับลายมือชื่อที่ท่านให้ไว้กับบริษัทล่าสุด
3. จัดส่งเอกสารทั้งหมดมาที่ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ฝ่ายบริหารกรมธรรม์ ชั้น 1 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กทม. 10330 
ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 20 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารครบถ้วน
ขั้นตอนการขอใช้สิทธิการเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อรับมูลค่าเงินสด