ประกันรถยนต์ภาคบังคับ พรบ.

 

 

ประกันรถยนต์ ภาคบังคับ (พรบ.)

ประกัน พรบ, ไม่ต้องตรวจสภาพรถ
ประกัน พรบ, ไม่จำกัดอายุรถยนต์
ประกัน พรบ, คุ้มครองการบาดเจ็บ
  • ให้ความคุ้มครองเฉพาะการบาดเจ็บกับตัวบุคคล ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และบุคคลที่สามที่ประสบเหตุจากรถที่เอาประกันภัย ไม่รวมทรัพย์สินเสียหายทั้งกรณีทรัพย์สินบุคคลภายนอก และตัวรถยนต์เอง
  • ให้ความคุ้มครองผู้ประสบภัยทุกคนจากอุบัติเหตุรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้า

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

  • เป็นการประกันภัยภาคบังคับที่กฎหมายกำหนด ให้รถทุกชนิดทุกประเภทต้องทำประกันภัยอย่างน้อยที่สุดตามที่ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กำหนด และความคุ้มครองที่ผู้ประสบภัยจะได้รับได้แก่ค่าเสียหายเบื้องต้น และ ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด โดย ค่าเสียหายเบื้องต้น หมายถึง ค่าเสียหายต่อชีวิต – ร่างกาย ของผู้ประสบภัยอันเนื่องจากการใช้รถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความรับผิดและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าสินไหมทดแทน
  • ค่ารักษาพยาบาล ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อหนึ่งคน (ได้รับทุกกรณีตั้งแต่เข้ารับการพยาบาล ที่โรงพยาบาลใดก็ได้) ค่าทุพพลภาพ/สูญเสียอวัยวะหรือค่าปลงศพตาม 35,000 บาท ต่อหนึ่งคน (สูญเสียอวัยวะในร่างกายเช่น นิ้วขาด หรือ จิตใจเช่น ขวัญเสียจนไม่สามารถทำงานได้ และค่าทำศพกรณีเสียชีวิต) (โดยค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันแล้วไม่เกิน 65,000 บาท ต่อหนึ่งคนในชั้นต้น)
  • ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด (รวมค่าเสียหายเบื้องต้น) หมายถึง ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายต่อชีวิต – ร่างกาย หรืออนามัยของผู้ประสบภัยจากรถที่บริษัทประกันภัยต้องจ่ายเนื่องจากรถนั้นเป็นความผิดของผู้ขับขี่รถที่เอาประกันภัย
  • กรณีบาดเจ็บ ไม่เกิน 80,000 บาท ต่อหนึ่งคน (บาดเจ็บตามร่างกายและจิตใจ)
  • กรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวรอย่างถาวรสิ้นเชิง 500,000 บาท ต่อหนึ่งคน
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
  • เอกสารนี้มิใช่เอกสารที่จัดทำให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นการเฉพาะเจาะจง ผู้ขอเอาประกันภัยจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจโดยละเอียดก่อนตัดสินใจเสนอขอเอาประกันภัย
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย