ประกันสุขภาพเหมาจ่าย, ประกันสุขภาพแผนอัลตราแคร์

 

แผนอัลตราแคร์

ให้ความคุ้มครองแบบรายปี ตั้งแต่ 10 ล้าน สูงสุดถึง 200 ล้านบาท
ให้ความคุ้มครองการเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเต็มจำนวน
คุ้มครองทั่วโลก ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ไม่ต้องสำรองจ่ายกรณีผู้ป่วยใน (เฉพาะในเครือข่าย) 
 • รับคำแนะนำด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านบริการโทรเวชกรรม* 
 • ประหยัดสูงสุด 25% เมื่อต่ออายุกรมธรรม์กรณีไม่มีการเคลม

หมายเหตุ:​

*เฉพาะผู้ให้บริการการแพทย์ทางไกล(Telemedicine) ภายในเครือข่ายของบริษัทเท่านั้น โดยติดต่อใช้บริการได้ที่ 02 677 0999

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

ตารางผลประโยชน์

Swipe to view more

ผลประโยชน์ แผนประกันสุขภาพ
Thailand UltraCare Standard Select Comprehensive Elite
วงเงินความคุ้มครองรวมทั้งสิ้น 10,000,000
บาท
60,000,000
บาท
100,000,000
บาท
160,000,000
บาท
200,000,000
บาท
พื้นที่ที่ให้ความคุ้มครอง ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา
ความรับผิดส่วนแรก ไม่มีความรับผิดส่วนแรก ยกเว้น ความรับผิดส่วนแรกสำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยใน 68,000 บาท นอกประเทศไทยเท่านั้น มีความรับผิด
ส่วนแรก 
มีความรับผิด
ส่วนแรก 
มีความรับผิด
ส่วนแรก 
มีความรับผิด
ส่วนแรก 
การรับประกันภัยสำหรับลูกค้ารายเดี่ยว การรับประกันภัยแบบมีระยะเวลารอคอยโรค การรับประกันภัย
แบบมีระยะเวลารอ
คอยโรค
การรับประกันภัยแบบมีระยะเวลารอคอยโรค การรับประกันภัยแบบมีระยะเวลารอคอยโรค การรับประกันภัยแบบมีระยะเวลารอคอยโรค
ความคุ้มครองโรคมะเร็ง คุ้มครองเต็มจำนวน คุ้มครองเต็ม
จำนวน
คุ้มครองเต็มจำนวน คุ้มครองเต็ม
จำนวน
คุ้มครองเต็มจำนวน
การรักษาแบบผู้ป่วยใน และการรักษาแบบไม่ข้ามคืน (ครอบคลุมค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่าธรรมเนียมแพทย์ และค่ายา) คุ้มครองเต็มจำนวน คุ้มครองเต็ม
จำนวน
คุ้มครองเต็มจำนวน คุ้มครองเต็ม
จำนวน
คุ้มครองเต็มจำนวน
การรักษาแบบผู้ป่วยนอก (ครอบคลุมค่าธรรมเนียมแพทย์ และค่ายา) 60,000 บาท (คุ้มครองเต็มจำนวน สำหรับการรักษาแบบ MRI, PET และ CET Scan) ไม่คุ้มครอง 200,000 บาท 400,000
บาท
คุ้มครองเต็มจำนวน
ความคุ้มครองการผ่าตัด สำหรับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก คุ้มครองเต็ม
จำนวน
คุ้มครองเต็ม
จำนวน
คุ้มครองเต็ม
จำนวน
คุ้มครองเต็ม
จำนวน
คุ้มครองเต็ม
จำนวน
Physiotherapy Yes
(in and outpatient)
inpatient & post-hospitalization only Yes
(in and outpatient)
Yes
(in and outpatient)
Yes
(in and outpatient)
Complimentary Medicine Not covered Not covered Yes Yes Yes
ความคุ้มครองการรักษาทางจิตเวช (ขึ้นกับระยะเวลารอคอยของแต่ละแผนประกันภัยที่เลือก) ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 40,000 บาท สำหรับผู้ป่วยนอก 400,000 บาท สำหรับผู้ป่วยใน 80,000 บาท สำหรับผู้ป่วยนอก คุ้มครองเต็มจำนวน สำหรับผู้ป่วยใน 400,000 บาท สำหรับผู้ป่วยนอก
ความคุ้มครองการรักษาของสภาวะทางการแพทย์เรื้อรัง คุ้มครองสูงสุดตลอดชีพ ไม่เกิน 2,720,000 บาท ไม่คุ้มครอง คุ้มครองสูงสุดตลอดชีพ
ไม่เกิน 3,000,000 บาท
คุ้มครองสูงสุดตลอดชีพ ไม่เกิน 6,000,000 บาท คุ้มครองสูงสุดตลอดชีพ ไม่เกิน 12,000,000 บาท
ความคุ้มครองการดูแลระยะสุดท้าย) คุ้มครองสูงสุดตลอดชีพ ไม่เกิน 2,720,000 บาท ไม่คุ้มครอง คุ้มครองเต็มจำนวน คุ้มครองเต็มจำนวน คุ้มครองเต็มจำนวน
ความคุ้มครองการเคลื่อนย้ายและการส่งกลับประเทศ 3,400,000 บาท คุ้มครองเต็มจำนวนเมื่อมีความจำเป็นในกรณีเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน การรักษาแบบไม่ข้ามคืน (daycare treatment) หรือการรักษามะเร็งทุกชนิด คุ้มครองเต็มจำนวน คุ้มครองเต็มจำนวน คุ้มครองเต็มจำนวน
การตรวจสุขภาพ ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 28,000 บาท (สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปี และการรับวัคซีน) 40,000 บาท (สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปี และการรับวัคซีน)

Swipe to view more

ผลประโยชน์อุบัติเหตุส่วนบุคคลเพิ่มเติม ความคุ้มครอง (เงินบาท, สำหรับแต่ละแผนที่ซื้อ)
อายุ 0-17 ปี อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
วงเงินความคุ้มครองรวมทั้งสิ้น 100,000 1,000,000
ความคุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 100,000 1,000,000
สูญเสียการมองเห็นดวงตา 1 ข้าง 20,000 200,000
สูญเสียการมองเห็นดวงตา 2 ข้าง 100,000 1,000,000
ความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวร
กรณีการสูญเสียการใช้เท้า มือ ขาบริเวณใต้เข่า หรือแขนบริเวณด้านล่างข้อศอก 30,000 300,000
กรณีการสูญเสียขาบริเวณเหนือหัวเข่า หรือแขนบริเวณเหนือข้อศอกขึ้นไป 100,000 1,000,000
ความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100,000 1,000,000

Swipe to view more

ผลประโยชน์สูติกรรมเพิ่มเติม ความคุ้มครอง (เงินบาท)
วงเงินความคุ้มครองรวมทั้งสิ้น 68,000,000
ความคุ้มครองการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรแบบปกติ 340,000
ความคุ้มครองภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร คุ้มครองเต็มจำนวน
ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับทารกที่มีความผิดปกติ หรือพิการแต่กำเนิด 1,360,000
ความคุ้มครองกรณีการแท้งบุตร คุ้มครองเต็มจำนวน
ความคุ้มครองค่าห้องพักสำหรับเด็กแรกเกิด คุ้มครองเต็มจำนวน
ความคุ้มครองรถพยาบาลฉุกเฉิน คุ้มครองเต็มจำนวน
 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 18 – 74 ปี
 • ผู้อยู่ในอุปการะที่อายุ 18 – 24 ปี ต้องยังศึกษาเต็มเวลา และยังไม่แต่งงาน
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: ปีต่อปี
 • เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท

แพทย์ทางไกล(Telemedicine)

มีทีมเคลมและเจ้าหน้าที่บริการเป็นพิเศษสำหรับสมาชิก อัลตร้าแคร์

เบี้ยประกันภัยสุขภาพ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • ​ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัยเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • ในกรณีที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใดมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหรือการค้า (economic or trade sanction) ของประเทศสหรัฐอเมริกา สหประชาชาติ หรือสหภาพยุโรป ความคุ้มครองดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะและสิ้นผล เช่น บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินสำหรับการให้บริการดูแลสุขภาพในประเทศที่ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ในต่างประเทศ (Office of Foreign Assets Control - OFAC) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ www.treasury.gov/resource-center/sanctions

Pre-existing medical conditions or related medical conditions may be covered after you have had 24 months' continuous cover under the plan and within that time you have not:

 • experienced symptoms;
 • asked for advice; or
 • needed or received treatment, medication, or a special diet.

If you have;

 • experienced symptoms;
 • asked for advice; or
 • needed or received treatment, medication, or a special diet.

then you will have to wait until you  have completed a continuous 24-month period when none of these apply to you. Pre-existing medical conditions or related medical conditions may then be covered. This is the rolling part of the moratorium.