การเคลมประกันสุขภาพกับอลิอันซ์ อยุธยา

โปรดเลือกแบบฟอร์มเและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความรวดเร็วในการจัดการการเรียกร้องค่าสินไหม

การเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล ผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม หรือวันที่รับการรักษาจากคลินิก ใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายต้องเป็นใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ

หลักฐานการเรียกร้องผลประโยชน์
1) แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
2) ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา ในกรณีการรักษาโรคผิวหนัง ต้องมีการระบุชื่อยาที่ใช้ในการรักษาบนใบรับรองแพทย์
3) ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
4) สำเนาบัตรประชาชน
​5) สำเนาบัตรสมาชิกอลิอันซ์ อยุธยา

หมายเหตุ อลิอันซ์ อยุธยา ขอสงวนสิทธิในการจ่ายค่าสินไหม กรณีที่ท่านไม่สามารถน่าส่งใบเสร็จรับเงินต้นฉบับได้

แผนกสินไหม (ประกันสุขภาพ) บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย 
เลขที่ 898 อาคาร เพลินจิต ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เบอร์โทร 1292
แฟกซ์ 02 230 6556
อีเมล์ csc@allianz.co.th

การรับเงินคืนค่าสินไหมท่านสามารถระบุช่องทางที่ท่านสะดวกในการรับเงินค่าชดเชยสินไหมได้ในแบบฟอร์มใบสมัคร หรือผ่านแบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกรมธรรม์ (F-MA-20)

กรณีคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกรมธรรม์

  • รับค่าชดเชยสินไหมคืนเป็นเช็คธนาคาร
  • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้เอาประกัน

กรณีทีผู้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยต้องการเปลียนแปลงเลขที บัญชีสำหรับการเบิกค่าสินไหม จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยก่อนในกรณีกรมธรรม์รายเดียว หรือได้รับความยินยอมจากพนักงานในกรณีกรมธรรม์ประกันแบบกลุ่มองค์กร โดยบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลังจากได้รับเอกสารที่สมบูรณ์แล้วเท่านั้นและจะมีผลบังคับใช้กับสินไหมที่ทำจ่ายหลังจากที่ข้อมูลได้รับการปรับปรุงแล้วเท่านั้น

ระยะเวลาในการดำเนินการ
ฝ่ายสินไหมจะใช้เวลาดำเนินการพิจารณาและจ่ายชดเชยให้ท่านภายใน 15 วัน (ในกรณีที่ท่านมีหลักฐานประกอบการเรียกร้องอย่างสมบูรณ์และอลิอันซ์ อยุธยา สามารถพิจารณาการให้ความคุ้มครองได้โดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติม)

ฝ่ายสินไหมจะใช้เวลาดำเนินการพิจารณาและจ่ายชดเชยให้ท่านภายใน 15 วัน (ในกรณีที่ท่านมีหลักฐานประกอบการเรียกร้องอย่างสมบูรณ์และอลิอันซ์ อยุธยา สามารถพิจารณาการให้ความคุ้มครองได้โดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติม)

ekomi

Allianz global customer satisfaction rating

4.8/5

4475 Reviews

That's what client said about us

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ 1292 หรืออีเมล csc@allianz.co.th
โทร 1373 หรือ email: customercare@allianz.co.th