ประกันภัยเดินทาง

Swipe to view more

Swipe to view more

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

แผนประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุระหว่างเดินทางต่างประเทศทั่วโลก

แผนประกันเดินทาง ราคาสบายกระเป๋า

เชงเก้นวีซา

แผนที่มีค่ารักษาพยาบาลเกิน Euro 30,000 สามารถใช้ยื่นประกอบการขอวีซ่า Schengen ได้

มี

มี

ชดเชยกรณีเสียชีวิต

มี

มี

ค่ารักษาพยาบาล

มี

มี

เคลื่อนย้ายฉุกเฉิน

มี

มี

สัมภาระสูญหาย/เสียหาย

ไม่มี

มี

การบอกเลิกการเดินทาง

ไม่มี

มี

รับประกันภัยโดย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

แผนประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุระหว่างเดินทางต่างประเทศทั่วโลก

แผนประกันเดินทาง ราคาสบายกระเป๋า

เชงเก้นวีซา

แผนที่มีค่ารักษาพยาบาลเกิน Euro 30,000 สามารถใช้ยื่นประกอบการขอวีซ่า Schengen ได้

มี

มี

ชดเชยกรณีเสียชีวิต

มี

มี

ค่ารักษาพยาบาล

มี

มี

เคลื่อนย้ายฉุกเฉิน

มี

มี

สัมภาระสูญหาย/เสียหาย

ไม่มี

มี

การบอกเลิกการเดินทาง

ไม่มี

มี

รับประกันภัยโดย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย

Swipe to view more

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.