ประกันการเดินทางต่างประเทศ, แผนประกันเดินทาง travel plus

ประกันการเดินทางแบบออนไลน์ ความคุ้มครองเพิ่มเติมด้านสุขภาพจากอลิอันซ์ อยุธยา

 • ได้รับการรับรองจากสถานฑูตในการขอยื่นวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น
 • ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 5 ล้านบาท ต่อการเดินทางครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • ให้ความคุ้มครองทั่วโลกรวมถึงสหรัฐอเมริกา ยกเว้น 7 ประเทศที่มีการยกเว้น
 • ให้ความคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและเจ็บป่วย ตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินในการเดินทาง
 • คืนเงิน 100% เมื่อถูกปฏิเสธวีซ่า
 • ให้ความคุ้มครองประกันหลังกลับจากการเดินทาง 2 ชั่วโมง 

หมายเหตุ
ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกกรมธรรม์ ใช้ระยะเวลาดำเนินการ 1-3 วันทำการ จ-ศ  08.30-17.30 น.
ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ :  TH-travel@allianz.co.th เบอร์โทร 02-677-0066

กรุณาซื้อกรมธรรม์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 2 ชั่วโมง

ประเทศที่ยกเว้นการรับประกัน ได่แก่ สาธารณรัฐไครเมีย, คิวบา, อิหร่าน, เกาหลีเหนือ, ซีเรีย, อิสราเอล, เนปาล

กรณีใช้เพื่อยื่นเชงเก้นวีซ่ากรุณาเลือกจุดหมายปลายทาง "Schengen"

 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้สำหรับผู้ได้รับความคุ้มครองที่มีตั้งแต่ อายุ 1 เดือน – 69 ปี 364 วัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ผู้ปกครองต้องเป็นคนดำเนินการสมัครทำประกันการเดินทางให้กับเด็ก และเด็กจะต้องเดินทางไปพร้อมกับผู้ปกครองเท่านั้น
 • ผู้ได้รับความคุ้มครองจะต้องเดินทางออกนอกประเทศไทยและเดินทางกลับมายังถิ่นพำนักอาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
 • สำหรับแผนประกันแบบรายปีให้ความคุ้มครองไม่จำกัดครั้งในการเดินทาง แต่จำกัดระยะเวลาสูงสุด 90 วันต่อการเดินทางในแต่ละครั้ง
 • ระยะเวลาในการเอาประกันภัย ให้เริ่มต้นก่อนผู้ได้รับความคุ้มครองเดินทางออกจากประเทศไทย 2 ชั่วโมงโดยสายการบินพาณิชย์ ตามเวลาในตารางการบินขาออกจนกระทั่งเดินทางกลับถึงที่อยู่อาศัยในประเทศไทยหรือภายใน 2 ชั่วโมงนับแต่กลับถึงประเทศไทยโดยสายการบินพาณิชย์ ตามเวลาในตารางการบินขาเข้า หรือจนกระทั่งวันสิ้นสุดระยะเวลาประกันภัย
 • ท่านสามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นคนไข้นอกหรือคนไข้ใน โดยการสำรองจ่ายไปก่อน และส่งเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ใบรับรองแพทย์ และ ใบเสร็จตัวจริง มายังบริษัทภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล
 • กรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ ติดต่อ เบอร์ +662-3058470 ตลอด 24 ชั่วโมง หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก โทร เบอร์ +662-2328666 ตลอด 24 ชั่วโมง

คือการบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางด้านการแพทย์ ในกรณีท่านได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วย เมื่อท่านเดินทางในต่างประเทศ จะให้บริการช่วยเหลือตามผลประโยชน์คุ้มครองดังนี้ 

 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ไปยังสถานพยาบาล
 • บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเพื่อกลับไปพักฟื้น ไปประเทศภูมิลำเนาหรือประเทศไทย
 • บริการเคลื่อนย้ายศพ ไปประเทศภูมิลำเนาหรือประเทศไทย

ไม่สามารถยกเลิกกรมธรรม์ได้ เว้นแต่ในกรณีผู้ได้รับความคุ้มครองไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า (VISA) โดยมีหลักฐานยืนยันจากสถานทูตและเอกสารอื่นๆ ได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีของผู้ได้รับความคุ้มครอง ส่งมาที่ อีเมล th-travel@aetna.co.th โดยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบก่อนวันเริ่มต้นคุ้มครอง

ทั้งนี้ทางบริษัท จะให้สิทธิ์ลูกค้า 1 ครั้งในการเก็บสิทธิ์การเดินทางได้เป็นระยะเวลา 1 ปี และเมื่อมีแผนการเดินทางอีกครั้งลูกค้าสามารถแจ้งขอใช้สิทธิ์เพื่อออกกรมธรรม์ใหม่ได้ โดยต้องทำการแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนวันที่เริ่มต้นคุ้มครองตามหน้าตารางกรมธรรม์ อย่างน้อย 1 วัน

 • อาการกำเริบของโรคที่เป็นก่อนทำประกัน เช่น โรคหัวใจ ความดัน เบาหวาน
 • การคลอดบุตร การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวเนื่องกับการตั้งครรภ์
 • การทำร้ายตนเอง การเสพยาเสพติด
 • การใช้ยาซึ่งไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์
 • การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครอง เล่น หรือ แข่งกีฬาอันตราย รวมถึง แข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้า แข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวยทุกชนิด รวมถึงมวยปล้ำ โดดร่ม (เว้นแต่การโดดเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลงหรือโดยสารอยู่ ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วย ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศและเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริการทันตกรรม ยกเว้นเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
 • การรักษาหรือการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายที่เป็นมาแต่กำเนิด
 • การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะผู้ได้รับความคุ้มครอง กำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยาน ที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสารและมิได้เป็นสายการบินพาณิชย์

แผนประกันที่ใช้ในการยื่นวีซ่าเชงเก้นจะต้องมีความคุ้มครองดังนี้

 • วงเงินประกัน 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1.5 ล้านบาท
 • ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายกลับสู่ประเทศไทยในกรณีที่มีการเจ็บป่วย หรือ การรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ/หรือ การเข้ารักษาในสถานพยาบาล หรือ กรณีเสียชีวิต ระหว่างที่อยู่ในเขตเชงเก้น
 • ครอบคลุมระยะเวลาตลอดการเดินทางตั้งแต่เริ่มต้นออกจากประเทศไทยจนกลับถึงประเทศไทย
 • โดยแผนประกันของเอ็ทน่า ที่สามารถใช้ยื่นวีซ่าเชงเก้นได้ คือ โกลด์พลัส, ไทเทเนียม, พารากอน และ อีลิท
ให้ความคุ้มครองโดย บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย