เคลมประกันภัยเช่าซื้อรถจักรยานยนต์กับอลิอันซ์ อยุธยา

รถจักรยานยนต์สูญหาย

 1. ต้นฉบับ ชุดโอน หนังสือมอบอำนาจ ,หนังสือรับรองบริษัท สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 2. ต้นฉบับ หนังสือมอบอำนาจ (ลท.2) หนังสือสละสิทธิ์ (ลท.5) 
 3. ต้นฉบับ สมุดคู่มือเล่มทะเบียน (แจ้งยกเลิกการใช้รถ)
 4. สำเนาสัญญาเช่าซื้อ
 5. กุญแจรถ
 6. ใบสำคัญการปิดบัญชี (หนี้คงค้างไม่รวมดอกเบี้ย)
 7. สำเนาหนังสือรับรองการเอาประกันภัย
 8. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อ พร้อมรับรองสำเนาถูก
 9. สำเนาบันทึกประจำวันข้อแจ้งเหตุเบื้องต้นและรับคำร้องทุกข์ลงเลขคดีอาญาแล้ว
 10. สำเนาการ์ดชำระค่าเช่าซื้อ
 11. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (สำหรับโอนค่าสินไหมทดแทน)
 12. เอกสารอื่น ๆ ตามที่บริษัทร้องขอ
 1. ศูนย์รับแจ้งเหตุ และบริการลูกค้า 1292
 2. กรอกรายละเอียดแบบเรียกร้อง  ดาวน์โหลด
 3. ส่งเอกสาร ทางไปรษณีย์ ที่ฝ่ายสินไหมทั่วไปตามที่อยู่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซนเอ 2 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-657-2921-7 หรือที่สำนักงานสาขาได้ทุกสาขา
 4. หรือส่งเอกสารผ่าน E-mail :  claim-non-motor@allianz.co.th
บริษัทจะโอนเงินค่าสินไหมทดแทนเข้าบัญชีออมทรัพย์ทุกธนาคาร (ยกเว้น ธ. ออมสิน, ธ. อิสลาม, ธ. ธกส, ธ. ธอส) หรือ เช็คสั่งจ่ายกรณีไม่มี book bank
ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 15 วัน หลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้ร้องขอและตามหลักการพิจารณาสินไหมทดแทน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์จะให้บริษัททบทวนผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัทจะดำเนินการทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอให้ทบทวนหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงพร้อมหลักฐานของผู้ลงนาม ถูกต้องครบถ้วน ระยะเวลาการทำจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯ ได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว 

การเคลม รถจักรยานยนต์เสียหายสิ้นเชิง

 1. สำเนาใบเสนอราคาค่าซ่อมรถจักรยานยนต์
 2. สำเนาบันทึกประจำวันข้อแจ้งเหตุเบื้องต้น
 3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (สำหรับโอนค่าสินไหมทดแทน)
 5. เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่บริษัทร้องขอ
 1. ศูนย์รับแจ้งเหตุ และบริการลูกค้า 1292
 2. กรอกรายละเอียดแบบเรียกร้อง  ดาวน์โหลด
 3. ส่งเอกสาร ทางไปรษณีย์ ที่ฝ่ายสินไหมทั่วไปตามที่อยู่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซนเอ 2 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-657-2921-7 หรือที่สำนักงานสาขาได้ทุกสาขา
 4. หรือส่งเอกสารผ่าน E-mail :  claim-non-motor@allianz.co.th
บริษัทจะโอนเงินค่าสินไหมทดแทนเข้าบัญชีออมทรัพย์ทุกธนาคาร (ยกเว้น ธ. ออมสิน, ธ. อิสลาม, ธ. ธกส, ธ. ธอส) หรือ เช็คสั่งจ่ายกรณีไม่มี book bank
ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 15 วัน หลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้ร้องขอและตามหลักการพิจารณาสินไหมทดแทน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์จะให้บริษัททบทวนผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัทจะดำเนินการทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอให้ทบทวนหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงพร้อมหลักฐานของผู้ลงนาม ถูกต้องครบถ้วน ระยะเวลาการทำจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯ ได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว 

เคลม การฉ้อฉล รถจักรยานยนต์

 1. ต้นฉบับ ชุดโอน หนังสือมอบอำนาจ หนังสือรับรองบริษัท สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 2. ต้นฉบับ หนังสือรับรองการเอาประกันภัย หนังสือมอบอำนาจ (ลท.2) หนังสือสละสิทธิ์ (ลท.5) กุญแจรถ
 3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนารายงานการติดตามทวงหนี้
 5. สำเนาสัญญาเช่าซื้อ
 6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (สำหรับโอนค่าสินไหมทดแทน)
 7. เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่บริษัทร้องขอ
 1. ศูนย์รับแจ้งเหตุ และบริการลูกค้า 1292
 2. กรอกรายละเอียดแบบเรียกร้อง  ดาวน์โหลด
 3. ส่งเอกสาร ทางไปรษณีย์ ที่ฝ่ายสินไหมทั่วไปตามที่อยู่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซนเอ 2 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-657-2921-7 หรือที่สำนักงานสาขาได้ทุกสาขา
 4. หรือส่งเอกสารผ่าน E-mail :  claim-non-motor@allianz.co.th
บริษัทจะโอนเงินค่าสินไหมทดแทนเข้าบัญชีออมทรัพย์ทุกธนาคาร (ยกเว้น ธ. ออมสิน, ธ. อิสลาม, ธ. ธกส, ธ. ธอส) หรือ เช็คสั่งจ่ายกรณีไม่มี book bank
ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 15 วัน หลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้ร้องขอและตามหลักการพิจารณาสินไหมทดแทน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์จะให้บริษัททบทวนผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัทจะดำเนินการทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอให้ทบทวนหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงพร้อมหลักฐานของผู้ลงนาม ถูกต้องครบถ้วน ระยะเวลาการทำจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯ ได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ 1292 หรืออีเมล csc@allianz.co.th
โทร 1373 หรือ email: customercare@allianz.co.th