Marine Cargo Policy

 1. หนังสือเรียกร้องค่าเสียหาย
 2. Bill of Landing / Air Way Bill และ Invoice and Packing List
 3. Survey Note, DMC, Tally Sheet
 4. ภาพถ่ายสินค้าที่เสียหาย
 5. ใบเสนอราคาค่าซ่อม หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายถึงผู้เกี่ยวข้อง พร้อมหนังสือตอบกลับ เช่น สายเรือ สายการบิน ผู้รับขน และ Forwarder (เมื่อบริษัทร้องขอ)
 6. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (สำหรับโอนค่าสินไหมทดแทน)
 7. เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่บริษัทร้องขอ
 1. ศูนย์รับแจ้งเหตุ และบริการลูกค้า 1292
 2. กรอกรายละเอียดแบบเรียกร้อง ดาวน์โหลด
 3. ส่งเอกสาร ทางไปรษณีย์ ที่ฝ่ายสินไหมทั่วไป ตามที่อยู่  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซนเอ 2 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-657-2902, 02-638-9054 หรือที่สำนักงานสาขาได้ทุกสาขา
 4. หรือส่งเอกสารผ่าน E-mail :  claim-non-motor@allianz.co.th
บริษัทจะโอนเงินค่าสินไหมทดแทนเข้าบัญชีออมทรัพย์ทุกธนาคาร (ยกเว้น ธ. ออมสิน, ธ. อิสลาม, ธ. ธกส, ธ. ธอส) หรือ เช็คสั่งจ่ายกรณีไม่มี book bank
ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 15 วัน หลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้ร้องขอและตามหลักการพิจารณาสินไหมทดแทน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์จะให้บริษัททบทวนผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัทจะดำเนินการทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอให้ทบทวนหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงพร้อมหลักฐานของผู้ลงนาม ถูกต้องครบถ้วน ระยะเวลาการทำจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯ ได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว 

การเคลม Import/Export & Inland

 1. หนังสือเรียกร้องค่าเสียหาย
 2. ภาพถ่ายสินค้าที่เสียหาย
 3. Bill of Landing / Air Way Bill และ Invoice and Packing List
 4. Survey Note, DMC, Tally Sheet
 5. ใบเสนอราคาค่าซ่อม
 6. หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายไปยังผู้เกี่ยวข้อง สายเรือ สายการบิน ผู้รับขน และ Forwarder (เมื่อบริษัทร้องขอ)
 7. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (สำหรับโอนค่าสินไหมทดแทน)
 8. เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่บริษัทร้องขอ
 1. ศูนย์รับแจ้งเหตุ และบริการลูกค้า 1292
 2. กรอกรายละเอียดแบบเรียกร้อง ดาวน์โหลด
 3. ส่งเอกสาร ทางไปรษณีย์ ที่ฝ่ายสินไหมทั่วไป ตามที่อยู่  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซนเอ 2 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-657-2902, 02-638-9054 หรือที่สำนักงานสาขาได้ทุกสาขา
 4. หรือส่งเอกสารผ่าน E-mail :  claim-non-motor@allianz.co.th
บริษัทจะโอนเงินค่าสินไหมทดแทนเข้าบัญชีออมทรัพย์ทุกธนาคาร (ยกเว้น ธ. ออมสิน, ธ. อิสลาม, ธ. ธกส, ธ. ธอส) หรือ เช็คสั่งจ่ายกรณีไม่มี book bank
ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 15 วัน หลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้ร้องขอและตามหลักการพิจารณาสินไหมทดแทน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์จะให้บริษัททบทวนผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัทจะดำเนินการทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอให้ทบทวนหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงพร้อมหลักฐานของผู้ลงนาม ถูกต้องครบถ้วน ระยะเวลาการทำจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯ ได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว 

การเคลม Carrier Liability

 1. สำเนาใบส่งสินค้า/ใบรับสินค้า
 2. หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของสินค้าถึงผู้ขนส่ง
 3. หนังสือเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้เอาประกันภัย
 4. เอกสารแสดงราคาสินค้า
 5. สำเนาทะเบียนรถ
 6. สำเนาใบขับขี่ (ผู้ขับขี่)
 7. ภาพถ่ายความเสียหาย
 8. ใบเสร็จรับเงิน ใบเสนอราคาค่าซ่อม
 9. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ถ้ามี)
 10. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (สำหรับโอนค่าสินไหมทดแทน)
 11. เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่บริษัทร้องขอ
 1. ศูนย์รับแจ้งเหตุ และบริการลูกค้า 1292
 2. กรอกรายละเอียดแบบเรียกร้อง ดาวน์โหลด
 3. ส่งเอกสาร ทางไปรษณีย์ ที่ฝ่ายสินไหมทั่วไป ตามที่อยู่  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซนเอ 2 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-657-2902, 02-638-9054 หรือที่สำนักงานสาขาได้ทุกสาขา
 4. หรือส่งเอกสารผ่าน E-mail :  claim-non-motor@allianz.co.th
บริษัทจะโอนเงินค่าสินไหมทดแทนเข้าบัญชีออมทรัพย์ทุกธนาคาร (ยกเว้น ธ. ออมสิน, ธ. อิสลาม, ธ. ธกส, ธ. ธอส) หรือ เช็คสั่งจ่ายกรณีไม่มี book bank
ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 15 วัน หลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้ร้องขอและตามหลักการพิจารณาสินไหมทดแทน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์จะให้บริษัททบทวนผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัทจะดำเนินการทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอให้ทบทวนหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงพร้อมหลักฐานของผู้ลงนาม ถูกต้องครบถ้วน ระยะเวลาการทำจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯ ได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว 

การเคลม Marine Hull Policy

 1. สำเนาทะเบียนเรือ
 2. สำเนารับรองการตรวจเรือ (กรมเจ้าท่า)
 3. สำเนาใบอนุญาตใช้เรือ (Ship’s License)
 4. สำเนาประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือและนายท้ายเรือ
 5. สำเนารายการโอนกรรมสิทธิ์ / รายการจำนอง (Mortgage Concerning)
 6. สำเนาการลงบันทึกประจำวัน (ถ้ามี)
 7. เอกสารอื่น ๆ ตามที่บริษัทร้องขอ
 1. ศูนย์รับแจ้งเหตุ และบริการลูกค้า 1292
 2. กรอกรายละเอียดแบบเรียกร้อง ดาวน์โหลด
 3. ส่งเอกสาร ทางไปรษณีย์ ที่ฝ่ายสินไหมทั่วไป ตามที่อยู่  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซนเอ 2 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-657-2902, 02-638-9054 หรือที่สำนักงานสาขาได้ทุกสาขา
 4. หรือส่งเอกสารผ่าน E-mail :  claim-non-motor@allianz.co.th
บริษัทจะโอนเงินค่าสินไหมทดแทนเข้าบัญชีออมทรัพย์ทุกธนาคาร (ยกเว้น ธ. ออมสิน, ธ. อิสลาม, ธ. ธกส, ธ. ธอส) หรือ เช็คสั่งจ่ายกรณีไม่มี book bank
ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 15 วัน หลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้ร้องขอและตามหลักการพิจารณาสินไหมทดแทน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์จะให้บริษัททบทวนผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัทจะดำเนินการทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอให้ทบทวนหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงพร้อมหลักฐานของผู้ลงนาม ถูกต้องครบถ้วน ระยะเวลาการทำจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯ ได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ 1292 หรืออีเมล csc@allianz.co.th
โทร 1373 หรือ email: customercare@allianz.co.th