โปรโมชั่นเพิ่มความคุ้มครองสำหรับทรัพย์สินในรถจากอลิอันซ์ อยุธยา

รับทันที สิทธิพิเศษความคุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สินภายในรถยนต์ เมื่อซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1,2+ หรือ 3+ ในกรณีที่เกิดการโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถยนต์ที่เอาประกันภัย ซึ่งเกิดจากการใช้ความรุนแรงและเกิดความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เช่น การทุบกระจก การงัดรถ เป็นต้น คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อรอบปีกรมธรรม์ แก่ผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ เงื่อนไขป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
ทรัพย์สินส่วนตัวภายในรถที่คุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย

ทรัพย์สินที่คุ้มครอง
เช่น กระเป๋าและทรัพย์สินภายในกระเป๋า โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์สื่อสารและสายพ่วง กล้องถ่ายรูป นาฬิกา อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย และของใช้ส่วนตัวอื่นๆ เป็นต้น สำหรับการชดใช้ บริษัทจะชดใช้เป็นมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่หักค่าเสื่อมตามระยะเวลาที่ใช้

ทรัพย์สินที่ไม่คุ้มครอง
เช่น เงินตรา ธนบัตร เช็ค ไปรษณียากร อากรแสตมป์ เหรียญตรา บัตรเติมเงินโทรศัพท์ เงินในรูปแบบอื่นๆ เงินแท่ง หรือเงินรูปพรรณ หรือทองคำแท่ง หรือทองรูปพรรณ หรืออัญมณี พระเครื่อง โบราณวัตถุ หรือศิลปวัตถุ ต้นฉบับหรือสำเนาเอกสาร หรือเอกสารสำคัญ อาวุธ หรือวัตถุระเบิด เป็นต้น รวมถึงทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของผู้เอาประกันภัย หรือเป็นของรับฝากที่ผู้เอาประกันภัยรับฝากไว้ เช่น คอมพิวเตอร์บริษัท เอกสาร เป็นต้น

หมายเหตุ ความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อยกเว้นต่างๆ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

รายละเอียดโปรโมชัน

 • โปรโมชันสำหรับผู้เอาประกันภัยที่ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1, 2+ หรือ3+ (แล้วแต่กรณี)
 • เฉพาะผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1, 2+ และ 3+ ในระหว่างวันที่
  1 พฤศจิกายน 2566 - 31 ธันวาคม 2566 (กรมธรรม์จะต้องเริ่มคุ้มครองก่อนวันที่ 31 มกราคม 2567)
 • สำหรับกรมธรรม์รถยนต์รายใหม่เท่านั้น โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองในสิทธิพิเศษนี้เป็นระยะเวลา 1 รอบปีกรมธรรม์ หรือตามระยะเวลาเดียวกันกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ โดยบริษัทจะไม่ขยายความคุ้มครองนี้ในกรมธรรม์ปีต่ออายุ
 • สิทธิพิเศษความคุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ที่เอาประกันภัยไม่สามารถแลกปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้ในกรณีผู้เอาประกันภัยไม่ต้องการรับสิทธิพิเศษนี้

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

 • คุ้มครองคุณและรถอย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่
 • ดูแลค่ารักษาพยาบาลหากเกิดเหตุไม่คาดคิด
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+

 • ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย
 • ประเภท 2+ จำกัดอายุรถยนต์ ไม่เกิน 20 ปี
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
   

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3+

 • ไม่ต้องตรวจสภาพรถก่อนทำประกันภัย
 • ประเภท 3+ ไม่จำกัดอายุรถยนต์
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
   

ลูกค้าจะได้รับเอกสารอะไร

 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจตามประเภทที่ลูกค้าเลือกซื้อ (ประกันรถยนต์ชั้น 1 , 2+ หรือ 3+)
 • จดหมายแจ้งความคุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถ พร้อมเอกสารแนบท้ายความคุ้มครองเพิ่มเติม

หมายเหตุ ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลที่อยู่ภายในรถยนต์ที่เอาประกันภัยเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 1 รอบปีกรมธรรม์ ตามระยะเวลาเดียวกันกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ขยายความคุ้มครองนี้ในปีต่ออายุ

การเรียกร้องผลประโยชน์

 • แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันที และแจ้งความเสียหายดังกล่าวต่อบริษัทประกันโดยไม่ชักช้า
 • ส่งหลักฐานดังต่อไปนี้ให้แก่บริษัทประกันภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดความสูญเสีย หรือสูญหาย
       o แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่กำหนดโดยบริษัท
       o รายการทรัพย์สินที่สูญเสีย หรือเสียหายโดยละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร
       o สำเนาบันทึกประจำวันของสถานีตำรวจที่ระบุสาเหตุของความสูญหาย
       o เอกสารอื่นๆ (กรณีร้องขอเพิ่มเติม)
*(เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการให้ประโยชน์เป็นพิเศษความคุ้มครองโจรกรรมที่ผ่านการตรวจสอบจาก Legal แล้ว)