บริการ SMS Billing Notice

บริการ SMS Billing Notice

บริการ SMS Billing Notice จัดส่งใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยและใบแจ้งผลประโยชน์/หนี้สินตามกรมธรรม์ผ่าน SMS
  • บริการจัดส่งใบแจ้งครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยและใบแจ้งผลประโยชน์/หนี้สินตามกรมธรรม์ผ่าน SMS สะดวก สบาย ชำระเบี้ยผ่านระบบ Online Payment* ได้อีกด้วย เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  • *ยกเว้นกรมธรรม์ประเภทยูนิต ลิงค์และการชำระหนี้สิน
  • รับเอกสารตรงเวลา
  • ตรวจสอบเบี้ยประกันภัยได้ทันที
  • สามารถชำระเงิน ผ่านทางออนไลน์ได้เลย 
ขั้นตอนบริการ SMS Billing Notice
ทุกช่องทางการขาย และ ทุกกรมธรรม์
*กรมธรรม์ประเภทยูนิท ลิงค์ และการชำระหนี้สิน ยังไม่สามารถชำระผ่านทางออนไลน์ได้ กรณีผู้ถือกรรมธรรม์ไม่ได้แจ้งหมายเลขโทรศัพย์มือถือไว้กับทางบริษัท หรือ SMS ส่งไม่ผ่าน บริษัทฯ จะส่งเอกสาร ในรูปแบบกระดาษให้ผู้ถือกรมธรรม์
บริษัทฯ จัดส่ง SMS Billing Notice* ให้ผู้ถือกรมธรรม์ 30 วันล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดชำระเบี้ย (*เฉพาะกรมธรรม์ชำระเบี้ยฯ แบบราย 3 เดือน 6 เดือน และรายปี)
เพื่อให้ท่านได้รับการติดต่อสื่อสารจากบริษัทฯ หากมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ สามารถเปลี่ยนเบอร์โทรของท่านได้ผ่านทาง App My Allianz หรือ โทร 1373