เคลมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ

ขั้นตอนเคลมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ
เคลมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ (มีบัตรประกันโลโก้ TPA & MED SURE)

แสดงบัตรประกันสุขภาพคู่กับบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ในการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลในเครือข่าย
 1. การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) ที่ไม่ใช่ข้อยกเว้น โรงพยาบาลจะตรวจสอบสิทธิ์ของกรมธรรม์
 2. การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสานมายังบริษัทฯ หรือตัวแทนบริษัท เพื่อให้บริการกับผู้เอาประกันภัยตามสิทธิ์ของกรมธรรม์
 3. กรณีมีปัญหาในการใช้บริการกับโรงพยาบาล กรุณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรหลังบัตรประกัน
 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะลูกค้าที่มีประกันที่มีโลโก้  TPA และ MED SURE และเข้ารักษา ณ โรงพยาบาลในเครือข่ายเท่านั้น
 2. กรณีใช้สิทธิ์ไม่ได้ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่าย และส่งเอกสารมาตั้งเบิกกับบริษัทภายหลัง
 3. บริษัทจะโอนเงินค่าสินไหมทดแทนเข้าบัญชีออมทรัพย์ทุกธนาคาร (ยกเว้น ธ. ออมสิน, ธ. อิสลาม, ธ. ธกส, ธ. ธอส) หรือ เช็คสั่งจ่ายกรณีไม่มี book bank
ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 15 วัน หลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้ร้องขอและตามหลักการพิจารณาสินไหมทดแทน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์จะให้บริษัททบทวนผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัทจะดำเนินการทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอให้ทบทวนหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงพร้อมหลักฐานของผู้ลงนาม ถูกต้องครบถ้วน ระยะเวลาการทำจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯ ได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว 

การเคลมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ไม่มีบัตรประกัน)

 1. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน+ต้นฉบับใบรับรองแพทย์
 2. กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาลกระดูกแตกหัก ต้องมี ฟิลม์และผลอ่าน X-Ray/ CT Scan/MRI
 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (สำหรับโอนค่าสินไหมทดแทน)
 4. เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่บริษัทร้องขอ
 1. ศูนย์รับแจ้งเหตุ และบริการลูกค้า 1292
 2. กรอกรายละเอียดแบบเรียกร้อง ดาวน์โหลด
 3. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่ฝ่ายสินไหมทั่วไปตามที่อยู่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซนเอ 2 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02-657 2921-7 หรือที่สำนักงานสาขาได้ทุกสาขา
 1. ผู้เอาประกันภัยต้องสำรองจ่ายค่ารักษา พยาบาลและนำเอกสารมาตั้งเบิก ที่บริษัทภายหลัง
 2. บริษัทจะโอนเงินค่าสินไหมทดแทนเข้าบัญชีออมทรัพย์ทุกธนาคาร (ยกเว้น ธ. ออมสิน, ธ. อิสลาม, ธ. ธกส, ธ. ธอส) หรือ เช็คสั่งจ่ายกรณีไม่มี book bank
ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 15 วัน หลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้ร้องขอและตามหลักการพิจารณาสินไหมทดแทน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์จะให้บริษัททบทวนผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัทจะดำเนินการทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอให้ทบทวนหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงพร้อมหลักฐานของผู้ลงนาม ถูกต้องครบถ้วน ระยะเวลาการทำจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯ ได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว 

การเคลม เสียชีวิต

 1. สำเนาใบมรณะบัตร/ใบชันสูตรพลิกศพ หรือ หนังสือรับรองการตาย
 2. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัย (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 4. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้เอาประกันภัยจดทะเบียนสมรส) หรือเอกสารการหย่า (ถ้ามี)
 5. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ (ถ้ามี)
 6. สำเนารายงานการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ (ถ้ามี)
 7. บันทึกแสดงบัญชีเครือญาติ
 8. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (สำหรับโอนเงินค่าสินไหมทดแทน)
 9. เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่บริษัทร้องขอ
 1. ศูนย์รับแจ้งเหตุ และบริการลูกค้า 1292
 2. กรอกรายละเอียดแบบเรียกร้อง ดาวน์โหลด
 3. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่ฝ่ายสินไหมทั่วไปตามที่อยู่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซนเอ 2 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02- 657 2921- 7 หรือที่สำนักงานสาขาได้ทุกสาขา
 4. หรือส่งเอกสารผ่าน E-mail : claim-non-motor@azay.co.th
บริษัทจะโอนเงินค่าสินไหมทดแทนเข้าบัญชีออมทรัพย์ทุกธนาคาร (ยกเว้น ธ. ออมสิน, ธ. อิสลาม, ธ. ธกส, ธ. ธอส) หรือ เช็คสั่งจ่ายกรณีไม่มี book bank
ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 15 วัน หลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้ร้องขอและตามหลักการพิจารณาสินไหมทดแทน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์จะให้บริษัททบทวนผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัทจะดำเนินการทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอให้ทบทวนหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงพร้อมหลักฐานของผู้ลงนาม ถูกต้องครบถ้วน ระยะเวลาการทำจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯ ได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว 

การเคลม ทุพพลภาพ / สูญเสียอวัยวะ

 1. ภาพถ่าย (ผู้เอาประกันภัย)
 2. สำเนาบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ  (ถ้ามี)
 3. สำเนาเอกสารรับรองความพิการ และบัตรคนพิการ (กรณีทุพพลภาพ)
 4. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (สำหรับโอนค่าสินไหมทดแทน)
 5. เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมตามที่บริษัทร้องขอ
 1. ศูนย์รับแจ้งเหตุ และบริการลูกค้า 1292
 2. กรอกรายละเอียดแบบเรียกร้อง ดาวน์โหลด
 3. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่ฝ่ายสินไหมทั่วไปตามที่อยู่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซนเอ 2 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02- 657 2921- 7 หรือที่สำนักงานสาขาได้ทุกสาขา
 4. หรือส่งเอกสารผ่าน E-mail :  claim-non-motor@azay.co.th
บริษัทจะโอนเงินค่าสินไหมทดแทนเข้าบัญชีออมทรัพย์ทุกธนาคาร (ยกเว้น ธ. ออมสิน, ธ. อิสลาม, ธ. ธกส, ธ. ธอส) หรือ เช็คสั่งจ่ายกรณีไม่มี book bank
ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 15 วัน หลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้ร้องขอและตามหลักการพิจารณาสินไหมทดแทน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์จะให้บริษัททบทวนผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัทจะดำเนินการทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอให้ทบทวนหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงพร้อมหลักฐานของผู้ลงนาม ถูกต้องครบถ้วน ระยะเวลาการทำจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯ ได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว 

การเคลม ชดเชยรายได้ ขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

 1. สำเนาใบเสร็จรับเงิน และสำเนาใบรับรองแพทย์
 2. สำเนาใบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาล (ถ้ามี)
 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (สำหรับโอนค่าสินไหมทดแทน)
 4. เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่บริษัทร้องขอ
 1. ศูนย์รับแจ้งเหตุ และบริการลูกค้า 1292
 2. กรอกรายละเอียดแบบเรียกร้อง ดาวน์โหลด
 3. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่ฝ่ายสินไหมทั่วไปตามที่อยู่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซนเอ 2 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02- 657 2921- 7 หรือที่สำนักงานสาขาได้ทุกสาขา
 4. หรือส่งเอกสารผ่าน E-mail : claim-non-motor@azay.co.th
บริษัทจะโอนเงินค่าสินไหมทดแทนเข้าบัญชีออมทรัพย์ทุกธนาคาร (ยกเว้น ธ. ออมสิน, ธ. อิสลาม, ธ. ธกส, ธ. ธอส) หรือ เช็คสั่งจ่ายกรณีไม่มี book bank
ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 15 วัน หลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้ร้องขอและตามหลักการพิจารณาสินไหมทดแทน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์จะให้บริษัททบทวนผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัทจะดำเนินการทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอให้ทบทวนหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงพร้อมหลักฐานของผู้ลงนาม ถูกต้องครบถ้วน ระยะเวลาการทำจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯ ได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว 

การเคลม มะเร็ง และโรคร้ายแรง

 1. สำเนาใบรายงานแพทย์ และผลการตรวจวินิจฉัยโรค
 2. สำเนาผลตรวจเนื้อเยื่ออย่างละเอียดจากห้องปฏิบัติการ Medical reports / Lab tests
 3. สำเนาประวัติการรักษาทั้งหมดทุกโรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา
 4. สำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงรายการค่าใช้จ่ายในการตรวจวินิจฉัยโรค (ถ้ามี)
 5. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก (สำหรับโอนค่าสินไหมทดแทน)
 6. เอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมตามที่บริษัทร้องขอ
 1. ศูนย์รับแจ้งเหตุ และบริการลูกค้า 1292
 2. กรอกรายละเอียดแบบเรียกร้อง ดาวน์โหลด
 3. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ไปที่ฝ่ายสินไหมทั่วไปตามที่อยู่ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 9 โซนเอ 2 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร 02- 657 2921- 7 หรือที่สำนักงานสาขาได้ทุกสาขา
 4. หรือส่งเอกสารผ่าน E-mail :  claim-non-motor@azay.co.th
บริษัทจะโอนเงินค่าสินไหมทดแทนเข้าบัญชีออมทรัพย์ทุกธนาคาร (ยกเว้น ธ. ออมสิน, ธ. อิสลาม, ธ. ธกส, ธ. ธอส) หรือ เช็คสั่งจ่ายกรณีไม่มี book bank
ใช้ระยะเวลาในการพิจารณาเป็นเวลา 15 วัน หลังจากได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้ร้องขอและตามหลักการพิจารณาสินไหมทดแทน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์จะให้บริษัททบทวนผลการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน บริษัทจะดำเนินการทบทวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอให้ทบทวนหรือเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เมื่อบริษัทฯ ได้รับหนังสือตกลงพร้อมหลักฐานของผู้ลงนาม ถูกต้องครบถ้วน ระยะเวลาการทำจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทฯ ได้ตกลงค่าสินไหมเป็นที่ยุติแล้ว และบริษัทฯ ได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนถูกต้องแล้ว 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ 1292 หรืออีเมล csc@allianz.co.th
โทร 1373 หรือ email: customercare@allianz.co.th