ประกันสุขภาพเหมาจ่าย, ประกันสุขภาพแผนเบสิกแคร์

 

 

 

 

แผนเบสิกแคร์

คุ้มครองสูงสุด 750,000 บาท
ต่อปีกรมธรรม์
ค่าห้องสูงสุด 4,000 บาท
คุ้มครอง 365 วัน
เลือกซื้อความคุ้มครองผู้ป่วยนอก
หรืออุบัติเหตุเพิ่มเติมได้
 • การันตีต่ออายุตลอดชีพ*
 • ไม่ต้องซื้อพ่วงประกันชีวิต
 • รับคำแนะนำด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่านบริการโทรเวชกรรม**

หมายเหตุ:

*หากผู้ขอเอาประกันภัยสมัครและทำประกันก่อนอายุ 60 ปีบริบรูณ์ และมีการต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่อง จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ แต่หากผู้ขอเอาประกันภัย สมัคร และทำประกันหลัง อายุ 60 ปีบริบูรณ์จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 80 ปี

**เฉพาะผู้ให้บริการการแพทย์ทางไกล(Telemedicine) ภายในเครือข่ายของบริษัทเท่านั้น โดยติดต่อใช้บริการได้ที่ 02 677 0999

คำนวณเบี้ยประกันภัย

ปี
ไม่พบประกันที่ตรงกับคุณ
บาท

หมายเหตุ

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
  คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เบี้ยประกันนี้เป็นเพียงการคำนวณจากทุนประกันเริ่มต้นโดยประมาณเท่านั้น กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือฝากข้อมูลของท่านในช่อง "สนใจประกันสุขภาพอลิอันซ์ อยุธยา?" เพื่อให้พนักงานติดต่อกลับหาท่าน

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

ตารางเปรียบเทียบ

Swipe to view more

รายละเอียด ผลประโยชน์ (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 350,000 550,000 750,000
1. ผลประโยชน์กรณีผู้ป่วยใน  
หมวดที่ 1 ค่าห้องและค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย      
ค่าห้องผู้ป่วยปกติ (สูงสุดต่อวัน) 2,000 3,000 4,000
การรักษาในห้องผู้ป่วยวิกฤต (ICU) สูงสุดไม่เกิน 15 วัน 4,000 6,000 8,000
หมวดที่ 2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยหรือบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์ ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย  
2.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย

 

 

จ่ายตามจริง*

2.2 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษา ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และค่าบริการทางการพยาบาล
2.3 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
2.4 ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สำหรับกลับบ้าน
หมวดที่ 3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง*
หมวดที่ 4 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด (ศัลยกรรม) และหัตถการ ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย  
4.1 ค่าห้องผ่าตัด และค่าห้องทำหัตถการ

 

 

จ่ายตามจริง*

4.2 ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอุปกรณ์การผ่าตัดและหัตถการ
4.3 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทำศัลยกรรมและหัตถการ สำหรับแพทย์ทำศัลยกรรม และหัตถการ (รวมแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด) (Doctor Fee)
4.4 ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor Fee)
4.5 ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ
หมวดที่ 5 การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน (Day Surgery) จ่ายตามจริง*
2. ผลประโยชน์กรณีไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน  
หมวดที่ 6 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน หรือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องโดยตรงหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย  
6.1 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ก่อนและหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

 

จ่ายตามจริง*

6.2 ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในต่อครั้งสำหรับการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ภายใน 30 วัน หลังจากออกจากการเข้าพักรักษาเป็นผู้ป่วยในครั้งนั้น (ไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย)
หมวดที่ 7 ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บ กรณีผู้ป่วยนอก ภายใน 24 ชั่วโมง ของการเกิดอุบัติเหตุต่อครั้ง จ่ายตามจริง*
หมวดที่ 8 ค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟู หลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในแต่ละครั้ง ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย จ่ายตามจริง*
หมวดที่ 9 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคไตวายเรื้อรัง โดยการล้างไตผ่านทางเส้นเลือดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 10,000 15,000 20,000
หมวดที่ 10 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคเนื้องอกหรือมะเร็ง โดยรังสีรักษา รังสีร่วมรักษา เวชศาสตร์นิวเคลียร์รักษา ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย

 

จ่ายตามจริง*

หมวดที่ 11 ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็ง โดยเคมีบำบัด ต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย
หมวดที่ 12 ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (สูงสุดต่อเที่ยว) 1,000
หมวดที่ 13 ค่ารักษาพยาบาล โดยการผ่าตัดเล็ก จ่ายตามจริง*
3. ผลประโยชน์เพิ่มเติม  
ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ - กรณีไม่มีการผ่าตัด จ่ายตามจริง*
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2)** 100,000
ค่าใช้จ่ายสำหรับการดูแลโดยพยาบาลพิเศษที่บ้าน (สูงสุดไม่เกิน 15 วันต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย) 500

*การจ่ายตามจริง ไม่เกินวงเงินสูงสุดของแผนประกันภัย

**ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)

Swipe to view more

รายละเอียด ผลประโยชน์ (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
ผลประโยชน์สูงสุดต่อรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย 350,000 550,000 750,000
ความคุ้มครองที่สามารถเลือกซื้อเพิ่ม      
ความคุ้มครองกรณีผู้ป่วยนอก (สูงสุดไม่เกิน 1 ครั้งต่อวัน และไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี)      
แผนคลาสสิค 1,000    
แผนพลัส 1,500    
แผนดีลักซ์ 2,000    
       
คุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุ (อบ.2)*  
- แผน PA 200 200,000  
- แผน PA 400 400,000  
- แผน PA 900 (สำหรับขั้นอาชีพ 1 และ 2 เท่านั้น) 900,000  
*ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อ.บ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย)
 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน - 65 ปี หากผู้ขอเอาประกันภัยสมัครและทำประกันก่อนอายุ 60 ปีบริบูรณ์ และมีการต่ออายุกรมธรรม์อย่างต่อเนื่องจะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์ตลอดชีพ แต่หากผู้ขอเอาประกันภัย สมัคร และทำประกันหลัง อายุ 60 ปีบริบูรณ์จะได้รับสิทธิ์ในการต่ออายุกรมธรรม์จนถึงอายุ 80 ปี
 • ผู้ขอเอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องสมัครร่วมกับบิดา หรือมารดา
 • สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยกับอลิอันซ์ อยุธยา มากกว่าหนึ่งกรมธรรม์ ผลประโยชน์สูงสุดสำหรับการรักษาพยาบาลจะต้องไม่เกินวงเงิน 30 ล้านบาท หรือผลประโยชน์สูงสุดสำหรับ การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะต้องไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อคน โดยนับรวมทุกกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่กับบริษัท
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย: ปีต่อปี
 • เงื่อนไขการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัท
แพทย์ทางไกล (Telemedicine)
เบี้ยประกันภัยสุขภาพ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัยเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น
 • เบสิกแคร์ เป็นชื่อทางการตลาดของ กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • ในกรณีที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใดมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหรือการค้า (economic or trade sanction) ของประเทศสหรัฐอเมริกา สหประชาชาติ หรือสหภาพยุโรป ความคุ้มครองดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะและสิ้นผล เช่น บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินสำหรับการให้บริการดูแลสุขภาพในประเทศที่ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ในต่างประเทศ (Office of Foreign Assets Control - OFAC) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ www.treasury.gov/resource-center/sanctionsz
 • โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บหรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) อาการ หรือความผิดปกติที่เป็นมาก่อนทำประกันภัย (Pre-existing Condition)
 • ค่ารักษาพยาบาลจากการป่วยที่เกิดขึ้น
       * ภายใน 30 วันแรก นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ หรือ
       * การป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วันนับแต่วันที่ความคุ้มครองเริ่มมีผลบังคับ ได้แก่ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา และเยื่อบุโพรงมดลูก เจริญผิดที่
 • ไม่คุ้มครองการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ และการรักษาพยาบาลในประเทศไทย สำหรับโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือคลินิก ในเครือข่ายของโรงพยาบาลที่กำหนด ดังต่อไปนี้
     1) โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์
     2) โรงพยาบาลบีเอ็นเอช และบีเอ็นเอช ออลซีซั่น คลินิก
     3) โรงพยาบาลสมิติเวช (สุขุมวิท, ศรีนครินทร์ และ ไชน่าทาวน์) และสมิติเวชคลินิกเวชกรรม (ดอนเมือง, สุวรรณภูมิ และฟรีโซน)
     4) โรงพยาบาลกรุงเทพ (ศูนย์วิจัย, พัทยา, ระยอง, ภูเก็ต, หาดใหญ่, สมุย, ราชสีมา, หัวหิน และเชียงใหม่), กรุงเทพพัทยาคลินิกเวชกรรม (บางสเร่), กรุงเทพระยองคลินิกเวชกรรม (บ้านฉาง, บ่อวิน, ปลวกแดง, นิคมพัฒนา, นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด, บ้านเพ, สะพานสี่ ปลวกแดงระยอง, ปั้มปตท. มาบข่า และหนองซาก) และกรุงเทพภูเก็ตคลินิกเวชกรรม (ไม้ขาว)
     5) โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง

  รายชื่อโรงพยาบาล สถานพยาบาล และคลินิก ณ วันที่ 11 เมษายน 2565

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลในเครือข่ายอลิอันซ์ อยุธยา ได้ที่นี่ หรือ ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก โทร. 1292 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานพยาบาลในเครือข่ายอลิอันซ์ อยุธยาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า