ประกันสุขภาพเหมาจ่าย, ประกันสุขภาพแผนเอ็กซ์ตร้าแวลู

 

แผนเอ็กซ์ตร้าแวลู

แผนความคุ้มครองโรคมะเร็งที่หลากหลาย เลือกได้ตามความต้องการ ครอบคลุมโรคมะเร็งทุกระยะ รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน สูงสุด 1 ล้านบาท
ผลประโยชน์ครอบคลุมมะเร็งผิวหนัง 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ไม่จำเป็นต้องซื้อประกันชีวิตก่อน 
 • เบี้ยประกันสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท*

หมายเหตุ:​

*การใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

คำนวณเบี้ยประกันภัย

ปี
ไม่พบประกันที่ตรงกับคุณ
บาท

หมายเหตุ

 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนด
  คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เบี้ยประกันนี้เป็นเพียงการคำนวณจากทุนประกันเริ่มต้นโดยประมาณเท่านั้น กรุณาติดต่อพนักงานขาย หรือฝากข้อมูลของท่านในช่อง "สนใจประกันสุขภาพอลิอันซ์ อยุธยา?" เพื่อให้พนักงานติดต่อกลับหาท่าน

Apologies, we are currently unable to handle your request. Please try again.

Enter the text from the box. 60 seconds remaining. Can't read the text? Reload text

Form sent successfully.

ตารางผลประโยชน์

Swipe to view more

รายละเอียด ผลประโยชน์ (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6
ผลประโยชน์ชดเชย สำหรับมะเร็งทุกระยะ 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 1,000,000
ผลประโยชน์ชดเชยเพิ่มเติม สำหรับมะเร็งผิวหนัง 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 200,000
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2)* 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

หมายเหตุ :

* ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2) คือ ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (คุ้มครองการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 50% ของ ทุนประกันภัย

 • รับประกันภัยตั้งแต่อายุ 15 วัน - 55 ปี ต่ออายุได้สูงสุด 65 ปี
 • ขายเฉพาะคนไทยเท่านั้น
 • ไม่สามารถทำการ upgrade / downgrade ได้
 • เงื่อนไขผลประโยชน์สูงสุด ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อคน
 • กรณีที่มีการจ่ายค่าสินไหมสาหรับโรคมะเร็ง (ยกเว้นโรคมะเร็งผิวหนัง) กรมธรรม์จะสิ้นสุดทันที
เบี้ยประกันภัยสุขภาพ สามารถนำมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • ​ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง และเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขในกรมธรรม์ 
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การชำระเบี้ยประกันภัยผ่านตัวแทนประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัยเป็นเพียงการให้บริการเท่านั้น 
 • ในกรณีที่ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับใดมีลักษณะเป็นการฝ่าฝืนต่อมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจหรือการค้า (economic or trade sanction) ของประเทศสหรัฐอเมริกา สหประชาชาติ หรือสหภาพยุโรป ความคุ้มครองดังกล่าวจะตกเป็นโมฆะและสิ้นผล เช่น บริษัทไม่สามารถจ่ายเงินสำหรับการให้บริการดูแลสุขภาพในประเทศที่ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานควบคุมสินทรัพย์ในต่างประเทศ (Office of Foreign Assets Control - OFAC) ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ www.treasury.gov/resource-center/sanctions
 • สภาพเงื่อนไขที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย รวมถึงอาการ โรค ภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสภาพที่เป็นมาก่อนเอาประกันภัย
 • โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (เอดส์) และโรคแทรกซ้อน หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • โรคมะเร็งระยะลุกลาม และโรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม ที่ตรวจพบภายใน 90 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก