การต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยกับอลิอันซ์ อยุธยา

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิภายใต้ความคุ้มครองที่ต่อเนื่องตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของท่าน กรุณาแจ้งต่ออายุกรมธรรม์ของท่านก่อนวันหมดอายุ และโปรดชําระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาที่กําหนดในกรมธรรม์ มิฉะนั้นกรมธรรม์ของท่านจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ

กรณีที่ท่านต้องการปรับแผนการคุ้มครองที่สูงขึ้นจากเดิม หรือซื้อแผนประกันสุขภาพเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนวันหมดอายุกรมธรรม์ เพื่อขอกรอกแบบฟอร์มใบแถลงสุขภาพ และนําส่งบริษัทฯ เพื่อพิจารณารับประกันภัย

กรณีกรมธรรม์ที่ชําระรายปี : ท่านสามารถชําระเบี้ยประกันภัยได้ตามช่องทางที่ระบุใน  “แบบฟอร์มการชำระเงิน” หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชําระผ่านช่องทางออนไลน์

กรณีกรมธรรม์ที่ชําระรายเดือน : ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์ม  ”หนังสือยินยอมให้หักค่าเบี้ยประกันสุขภาพอัตโนมัติ” หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชําระผ่านชองทางออนไลน์ (รับเฉพาะบัตรเครดิต Visa หรือ Master ของไทยเท่านั้น)

*ค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่ท่านได้ชําระแล้วในปีภาษีใด จะสามารถยื่นแบบลดหย่อนได้ในปีภาษีนั้นๆ เท่านั้น

กรุณากรอกแบบฟอร์ม หนังสือยินยอมให้ต่ออายุกรมธรรม์อัตโนมัติ นําส่งคืนบริษัทฯ เพื่อดําเนินการหักค่าเบี้ยของปีกรมธรรม์ปัจจุบัน และจะมีผลต่ออายุอัตโนมัติในปีกรมธรรม์ถัดไป

หากท่านประสงค์รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งต่ออายุกรมธรรม์ของท่าน กรุณาติดต่อแผนกต่ออายุกรมธรรม์ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ หรือสํานักงานสาขาใกล้บ้านท่าน หรือตัวแทนของท่าน